A M F I B I E Ë N

Natuur Nature amfibieën amphibians Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles Fluitkikker Eleutherodactylus johnstonei Coqui Antillano kikker frog

Eleutherodactylus johnstonei

 

3cm/1 inch

 

Papiaments: Coqui

Fluitkikker

De fluitkikker is een schattig, piepklein kikkertje, (mannetje 2,5 cm en vrouwtje tot 3,5 cm) dat is aangepast aan het bestaan in droge gebieden. Ze eten kleine insecten zoals mieren, pissebedden en spinnetjes en leven in vochtige ruimtes. (Ik vond er eens eentje onder de rand van de wc pot)

Maar al is hij klein, het mannetje laat goed van zich horen. In de vochtige periodes geeft hij `s avonds een fluitconcert dat kilometers ver te horen om vrouwtjes te lokken.

Het vrouwtje legt haar eieren niet in het water maar vaak in bloempotten of vochtige bladeren.

De mannetjes bewaken de eieren.
Het kikkervisje verlaat het ei nooit, maar ondergaat de hele metamorfose in het ei en supersnel!
Bij de meeste kikkers duurt dit proces zo`n 3 maanden, maar de fluitkikker doet het in 3 weken!
Het ei komt dan uit, het lijkt alsof het wegsmelt, en er zit er een volgroeid kikkertje.

Lesser Antillean whistling frog

The whistling frog is a cute, tiny frog, (male 2.5 cm and female up to 3.5 cm) that is adapted to living in dry areas. They eat small insects such as ants, woodlice and spiders and live in damp areas. (I once found one under the rim of the toilet bowl)

But even though he is small, the male makes himself heard. In the humid periods he gives a whistle concert in the evening that can be heard for miles to lure females.

The female does not lay her eggs in water, but often in flower pots or moist leaves.

The males guard the eggs.
The tadpole never leaves the egg, but undergoes the whole metamorphosis inside the egg and super fast!
In most frogs this process takes about 3 months, but the whistling frog does it in 3 weeks!
The egg then hatches, it seems as if it melts away, and there is a fully grown frog.


Pleurodema brachyops

 7cm/2,5 inch

Papiaments: Dori

Arubaanse kikker

Dit is een kleine lichtbruine grondkikker die veel op een pad lijkt. De soort komt van nature voor op Aruba en werd op Bonaire en Curacao geïntroduceerd.
 In de regentijd wanneer  diepere plassen water ontstaan komen de volwassen dieren uit de bodem, waar zij in de droge tijd in een soort winterslaap ingegraven zitten. De paring begint, en de hele nacht door wordt er flink gekwaakt. De volgende dag reeds zie je de nesten van schuim, die op het water drijven.

De Engelse naam "vierogige kikker" verwijst naar twee inguinale gifklieren die op ogen lijken. Bij bedreiging laat de kikker zijn kop zakken en heft hij zijn achterwerk op. Wanneer de kikker deze houding aanneemt, worden ook de gifklieren naar het roofdier geheven. Het roofdier kan ook de verhoogde achterkant van de kikker verwarren met de kop van een groter dier.

Colombian Four-eyed Frog

This is a small light brown ground frog that looks a lot like a toad. The species occurs naturally on Aruba and was introduced on Bonaire and Curacao .
In the rainy season, when  deeper pools of water are created the adult animals emerge from the soil, where they are buried in a kind hibernation during the dry season. Mating begins, and there is a lot of croaking all night long. The next day you can already see the foam nests floating on the water.

The common name "four-eyed frog" refers to two inguinal poison glands that resemble eyes. When threatened, the frog lowers its head and raises its rear. When the frog adopts this posture, the poison glands are also raised toward the predator. The predator may also confuse the frog's raised posterior for the head of a larger animal.


Cubaanse boomkikker Osteopilus septentrionalis Cuban tree frogNatuur Nature amfibieën amphibians Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles

Osteopilus septentrionalis

14cm/5,5 inch

Cubaanse boomkikker

Dit is de grootste Noord-Amerikaanse boomkikker. Mannetjes blijven echter veel kleiner en leven ook korter dan vrouwtjes. De kleur bij deze soort is vrijwel altijd diep-koperbruin, hoewel van kleur veranderd kan worden tot groen of lichtbruin tot bijna zwart. Het lijf is typisch boomkikkerachtig; lange tenen en grote hechtschijven. De huid is  wrattig.
De kikker eet met name insecten , maar de veel grotere vrouwtjes eten ook kleine zoogdier en andere amfibieën. De Cubaanse boomkikker is een nachtdier dat overdag verstopt zit tussen de bladeren in bomen, bij voorkeur palmbomen waar vaak nog wat water tussen de bladeren achterblijft.  Hij komt haast nooit op de grond. 

Cuban Tree frog

This is the largest North American tree frog. Males, however, remain much smaller and also live shorter lives than females. The color in this species is almost always a deep copper brown, although the color can be changed to green or light brown to almost black. The body is typically tree frog-like; long toes and large adhesive discs. The skin is warty.
The frog mainly eats insects, but the much larger females also eat small mammals and other amphibians. The Cuban tree frog is a nocturnal animal that hides during the day between the leaves of trees, preferably palm trees where some water often remains between the leaves. He hardly ever hits the ground.

 


Natuur Nature amfibieën amphibians Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch AntillesReuzenpad Rhinella marina/Cane toad

Rhinella marina

25cm/8inch

 

Papiaments: Sapo

 

 

Reuzenpad

 

De reuzenpad is een van de grootste soorten kikkers ter wereld en kan een lengte bereiken van meer dan 25 centimeter!

Hij staat ook wel bekend onder andere Nederlandse namen, zoals zee pad en suikerriet pad.

Eigenlijk is het een weerzinwekkend dier, zowel in uiterlijk als gedrag. Maar, zoals alles in de natuur, toch ook weer wonderbaarlijk en interessant.

De pad werd hier vrijgelaten om insecten en muizen te bestrijden, maar in plaats daarvan richtte hij zich op andere kikkers en padden die ook insecten eten. Het is een kannibaal die zijn kleinere soortgenoten eet, zelfs zijn eigen jongen!

Hij is bruin en heeft een tekening die kan variëren. De huid is ruw en voorzien van vele wratachtige huidklieren. Achter de ogen zijn twee grote 'bobbels' aanwezig die voorzien zijn van kleine gaatjes. Deze verdikkingen zijn de gifklieren, de gaatjes zijn de poriën waardoor het gif naar de vijand wordt geschoten. Het gif kan op deze manier tot meer dan 30 centimeter ver worden afgeschoten.

Als het flink geregend heeft, kun je hem ook goed horen. Hij maakt een indrukwekkend, brommend geluid dat tot in de verre omtrek te horen is.

Cane toad

 

The giant toad is one of the largest frog species in the world and can reach a length of more than 25 centimeters!

It is also known by other Dutch names, such as sea toad and sugar cane toad.

In fact, it is a repulsive animal, both in appearance and behavior. But, like everything in nature, it is also wonderful and interesting.

The toad was released here to control insects and mice, but instead it targeted other frogs and toads that also eat insects. It is a cannibal that eats its smaller counterparts, even its own young!

It is brown and has a pattern that can vary. The skin is rough and equipped with many warty skin glands. Behind the eyes are two large 'bumps' with small holes. These thickenings are the poison glands, the holes are the pores through which the poison is shot at the enemy. The venom can be fired in this way to more than 30 centimeters.

If it has rained heavily, you can also hear it well. It makes an impressive, humming sound that can be heard for miles around.