Spotlijster
Tropical mockingbird

Caribische spotlijster                  Tropical mockingbird

Caribische spotlijster                          Tropical mockingbird

Mimus gilvus

23 cm (9,5 in)

Dit is een vogel die je overal op de eilanden kunt vinden. Langs het strand, tussen de zuilcactussen en als eerste tussen de bomen waarvan het fruit (meestal bessen ) gaat rijpen. Het gefluit van de Chuchubi klinkt als Chu – bie Chu – bie , de papiamentse naam voor deze vogel is waarschijnlijk afgeleid van zijn roep. De chuchubi is ook een meester in het nabootsen van de andere vogels hun gezang wanneer zij zich in zijn territorium bevinden.

Spotvogels zijn vooral bekend door hun gewoonte de liedjes van andere vogels na te bootsen. De tropische spotlijster is een veel voorkomende vogel op de eilanden. Hij moet het niet hebben van zijn verenkleed, want dat is nogal grijs, maar hij kan wel erg mooi zingen. Van `s morgens vroeg tot, soms zelfs diep in de nacht, kun je hem uitbundig horen fluiten waarbij hij rollers, toonladders en geïmproviseerde melodieën ten beste geeft.

De tropische spotlijster foerageert op de grond of in lage struiken, maar vangt ook vliegende insecten. Het is een alleseter, zijn dieet bestaat uit geleedpotigen, klein fruit en bessen, groter gecultiveerd fruit en eieren van vogels en hagedissen.

Als ze over de grond lopen, vertonen ze vaak opmerkelijk gedrag dat wetenschappers tot nu toe nog niet helemaal kunnen verklaren. Ze spreiden dan hun vleugels een paar keer boven hun kop. Het wordt vleugelflitsen genoemd. Onderzoekers denken dat het gebruik wordt om roofdieren af te schrikken of om hun territoriale grenzen te beschermen.

De tropische spotlijster nestelt bijna het hele jaar door waarbij ze vaak drie broedsels voortbrengen. Ze zijn monogaam en samen bouwen ze een rommelig nest van grove twijgen laag in een struik of een boom dat ze bekleden met zachter materiaal.

Ze verdedigen hun nest agressief tegen andere vogels en roofdieren. Het is zelfs waargenomen dat ze katten, honden en mensen aanvallen als die te dicht bij het nest kwamen.Het vrouwtje doet het grootste deel van het broeden gedurende de periode van 13 tot 15 dagen. De kuikens worden tot 19 dagen in het nest en na het uitvliegen door beide ouders gevoerd.

This is a bird that you can find all over the islands. Along the beach, between the columnar cacti and first among the trees whose fruit (usually berries) will ripen. The Chuchubi's whistle sounds like Chu-bie Chu-bie, the Papiamento name for this bird probably derived from its call. The chuchubi is also a master at mimicking the other birds' songs when they are in its territory.

Mockingbirds are best known for their habit of imitating the songs of other birds. The tropical mockingbird is a common bird on the islands. He doesn't like his plumage, because it's rather gray, but he can sing very nicely. From early in the morning until, sometimes even late at night, you can hear him whistling exuberantly playing rollers, scales and improvised melodies.

The tropical mockingbird forages on the ground or in low shrubs, but also catches flying insects. It is an omnivore, its diet consists of arthropods, small fruits and berries, larger cultivated fruits and eggs of birds and lizards.

When they walk on the ground, they often exhibit remarkable behavior that scientists are not yet able to fully explain. They then spread their wings above their heads a few times. It's called wing flashes. Researchers believe it may be used to deter predators or protect their territorial boundaries.

The tropical mockingbird nests almost all year round, often producing three broods. They are monogamous and together they build a messy nest of coarse twigs low in a bush or tree that they line with softer material.

They defend their nests aggressively against other birds and predators. They have even been observed to attack cats, dogs and humans when they get too close to the nest. The female does most of the incubation during the 13 to 15 day period. The chicks are fed by both parents for up to 19 days in the nest and after fledging.