B O N A I R E

Washington Slagbaai National Park

(WSNP) is ruim 6.000 ha groot en beslaat de gehele noordkop van Bonaire. Met de auto mountainbike of te voet is het mogelijk kennis te maken met de geologische, natuurlijke en cultureel-historische bezienswaardigheden die het fraaie park te bieden heeft.

Het bergachtige terrein met haar cactuswouden, aloëvelden, rotsformaties, zoutmeren, kalksteengrotten, zandduinen, blowholes en afbrokkelende kalkterrassen biedt onderdak aan tal van bijzondere planten en dieren. In het park komen meer dan vijfhonderd verschillende dier- en plantensoorten voor.

Washington Slagbaai National Park

(WSNP) is over 6,000 hectares in size and covers the entire northern tip of Bonaire. By car, mountain bike or on foot, it is possible to get to know the geological, natural and cultural-historical sights that the beautiful park has to offer.

The mountainous terrain with its cactus forests, aloe fields, rock formations, salt lakes, limestone caves, sand dunes, blowholes and crumbling limestone terraces is home to many special plants and animals. More than five hundred different animal and plant species can be found in the park.


Bonaire National Marine Park

De zee rondom Bonaire inclusief klein Bonaire en Lac Bay is tot een diepte van 75 meter beschermd gebied en behoort tot het Bonaire National Marine Park (BNMP). Het BNMP werd in 1979 opgericht en was daarmee het eerste marine park in de wereld.

Het totale gebied is ruim 2.700 hectare (27 km2) groot en omvat ook het koraalrif, zeegras en het mangrove bos. Het grootste deel van het BNMP is voor snorkelaars en duikers toegankelijk, een klein deel van het onderwaterpark is verboden voor waterrecreatie. Helaas is slechts 1% van alle koraalriffen in de wereld wettelijk beschermd.

Bonaire National Marine Park

The sea around Bonaire, including Klein Bonaire and Lac Bay, is a protected area to a depth of 75 meters and belongs to the Bonaire National Marine Park (BNMP). The BNMP was founded in 1979, making it the first marine park in the world.

The total area is over 2,700 hectares (27 km2) and also includes the coral reef, sea grass and the mangrove forest. Most of the BNMP is accessible to snorkelers and divers, a small part of the underwater park is prohibited for water recreation. Unfortunately, only 1% of all coral reefs in the world are protected by law.


Lac Bay BonaireNatuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Lac Bay

Lac Bay is een grote ondiepe lagune aan de zuidoostkant van Bonaire. Men zegt dat dit de best bewaarde mangroven in de Nederlandse Antillen zijn. Voor de mangroven ligt een lagune met zeer laag water, waardoor het een voedselplaats vormt voor zeeschildpadden en vogels.

De baai is door BirdLife International geïdentificeerd als een belangrijk vogelgebied omdat het populaties van bedreigde of beperkte vogelsoorten ondersteunt, waaronder Naaktoog duiven, geelgeschouderde amazones en Caribische Elaenia's. Het is ook de locatie van een nachtverblijf van prachtige fregatvogels, en biedt ook een voedselgebied aan steltlopers.

Het mangrove gebied van Lac Bay is uniek in de Caribische regio en speelt een sleutelfunctie bij de voortplanting van vrijwel alle diersoorten die leven in de wateren die Bonaire en Klein Bonaire omspoelen. Daarnaast is het gebied voor vogels enorm belangrijk om voedsel te verzamelen en om nesten te bouwen.

Het hele gebied valt onder het Bonaire National Marinepark en is dus beschermd. 

Daarom is het gebied onderverdeeld in verschillende zones. Op deze manier blijven grote delen van Lac Bay rustplaatsen voor dieren maar zijn er toch mogelijkheden voor mensen om er te kunnen recreëren.

Lac Bay

Lac Bay is a large shallow lagoon on the southeast side of Bonaire. These are said to be the best preserved mangroves in the Netherlands Antilles. In front of the mangroves is a lagoon with very low water, making it a feeding ground for sea turtles and birds.

The bay has been identified as an Important Bird Area by BirdLife International because it supports populations of endangered or restricted bird species, including Naked-Eye Pigeons, Yellow-shouldered Amazons, and Caribbean Elaenias. It is also the site of a night shelter for beautiful frigate birds, and also provides a feeding area for waders.

The mangrove area of ​​Lac Bay is unique in the Caribbean region and plays a key role in the reproduction of almost all animal species that live in the waters that engulf Bonaire and Klein Bonaire. In addition, the area is extremely important for birds to collect food and build nests.

The entire area falls under the Bonaire National Marine Park and is therefore protected.

Therefore, the area is divided into several zones. In this way, large parts of Lac Bay remain resting places for animals, but there are still opportunities for people to be able to recreate there.


Pekelmeer

Op een aantal plaatsen op Bonaire zijn er natuurlijke zoutpannen (saliña's) te zien. In het zuidwesten van Bonaire ligt het Pekelmeer dat nog steeds gebruikt wordt voor commerciële zoutwinning. Door de wind wordt er zeewater op land geslagen en blijft hier achter. De warmte van de zon zorgt er voor dat het water verdampt en er zout achterblijft.  Vroeger was het Pekelmeer door een natuurlijke koraalsteendam geheel afgesloten van de zee. Maar nu is er een open verbinding met de Caribische Zee.
Een afgeschermd deel van het zoutwatermeer is gereserveerd voor de meest iconische bewoner van Bonaire, de Caribische flamingo’s. Ze komen daar om te foerageren, te nestelen en broeden. De flamingo's leven van hele kleine roze zoutwater garnaaltjes en algen. Zij schijnen er voor te zorgen dat de flamingo's roze van kleur zijn.

Zoutmeren zijn heel bijzonder om te zien. Door de weerkaatsing van de zon op de sneeuwwitte zoutbergen rondom het meer, ontstaat een fascinerende verstrooiing van het licht, waarbij een kleurenspectrum ontstaat dat voor een onwereldse sfeer zorgt.

Salt pans

Natural salt pans (saliñas) can be seen in a number of places on Bonaire. In the southwest of Bonaire lies the Pekelmeer, which is still used for commercial salt production. The wind blows seawater onto land and remains behind. The heat from the sun causes the water to evaporate, leaving salt behind. In the past, the Pekelmeer was completely closed off from the sea by a natural coral stone dam. But now there is an open connection to the Caribbean Sea.
A protected part of the saltwater lake is reserved for Bonaire's most iconic resident, the Caribbean flamingos. They come there to forage, nest and breed. The flamingos live on very small pink saltwater shrimp and algae. They seem to ensure that the flamingos are pink in color.

Salt lakes are very special to see. The reflection of the sun on the snow-white salt mountains surrounding the lake creates a fascinating scattering of light, creating a color spectrum that creates an otherworldly atmosphere.


Bonaire duiken Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Duiken 

Als je aan Bonaire denkt, denk je ook gelijk aan duiken en terecht! Bonaire is één van de belangrijkste kantduikbestemmingen van de wereld. Het rif biedt onderdak aan honderden verschillende rifvissen. Het koraal is intact en heeft geen last van verbleeking. Het rif van Bonaire is dan ook een beschermd natuurgebied.

Diving

When you think of Bonaire, you immediately think of diving and rightly so! Bonaire is one of the most important shore diving destinations in the world. The reef is home to hundreds of different reef fish. The coral is intact and does not suffer from fading. The reef of Bonaire is therefore a protected nature reserve.


Wandelen Bonaire

Wandelen

Op Bonaire kun je ook prachtige wandelingen maken. De mooiste wandelroutes vind je via onderstaande link.

Hiking

You can also take beautiful walks on Bonaire. The most beautiful walking routes can be found via the link below.