K O R A A L

Coral

 

Het koraal rif bestaat natuurlijk niet alleen uit vissen. Het koraal zelf is eigenlijk het belangrijkste. Koraal is een samenwerking tussen duizenden koraaldiertjes oftewel koraalpoliepen en miljoenen kalkwiertjes die tezamen een koraalkolonie vormen. De koraaldiertjes zijn maximaal een paar centimeter groot en geven aan de kalkwiertjes het veilige onderkomen waarin zij kunnen overleven. Als tegenprestatie leveren de kalkwiertjes zuurstof en halen ze kalk uit het zeewater dat nodig is voor het huisje van de koraaldiertjes. VOORTPLANTING:
Koralen planten zich zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk voort.  
Het is belangrijkom tijdens het duiken of snorkelen het koraal niet aan te raken, want daardoor beschadig je de slijmlaag van de diertjes en bestaat er een kans dat het koraal sterft. 

VOEDSEL:
Bijna alle koralen, sponzen en wormen leven van plankton. 

The coral reef is of course not only made up of fish. The coral itself is actually the most important. Coral is a collaboration between thousands of coral animals or coral polyps and millions of calcareous algae that together form a coral colony. The coral animals are a maximum of a few centimeters in size and provide the calcareous algae with a safe shelter in which they can survive. In return, the calcareous algae provide oxygen and extract calcium from the seawater that is needed for the coral animals' house. REPRODUCTION:
Corals reproduce both sexually and asexually.
It is important not to touch the coral while diving or snorkeling, as this will damage the slime layer of the animals and there is a chance that the coral will die.

FOOD:
Almost all corals, sponges and worms feed on plankton.


Steen Koralen   Stony Corals

Scleractinia

De echte rifbouwende koralen zijn de steenkoralen. Het kalkskelet is de basis voor andere koralen om op verder te groeien.

The real reef-building corals are the stony corals. The calcareous skeleton is the basis for other corals to grow on.

Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Hersenkoraal / Brain coral

Diploria labyrinthiformis  

Kolonies kunnen een omvang bereiken van 1 tot 2 meter.

Hersenkoraal is een informele verzamelnaam voor een groep van bolvormige kolonievormende steenkoralen. 
De typische structuur van hersenkoralen heeft te maken met de groei van de koraalkolonies. Bij de meeste steenkoralen delen de koraalpoliepen zich in afzonderlijke poliepjes, die door kalkwanden van elkaar zijn gescheiden.

Colonies can reach a size of 1 to 2 meters.

Brain coral   is an informal collective term for a group of spherical colony-forming stony corals.
The typical structure of brain corals has to do with the growth of the coral colonies. In most stony corals, the coral polyps divide into separate polyps, which are separated from each other by limestone walls.


Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Orglepijp koraal  Organ pipe coral

Deze koralen komen alleen voor in ondiep water en hebben de neiging om in beschutte gebieden te leven.

These corals are only found in shallow water and tend to live in sheltered areas.

 


Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Elandgewei koraal   Elkhorn coral

Acropora palmata

Kolonies kunnen een omvang bereiken van 4 m (12 feet)breed en 2 m(6 feet) hoog.

Dit steenkoraal vormt stevige boomvormige kolonies met horizontaal afgeplatte takken (als het gewei van een eland) die zich uitstrekken naar het zonlicht. Het is veel robuuster dan het verwante hertshoornkoraal (Acropora cervicornis) en groeit dan ook minder snel maar is ook minder kwetsbaar. Dit koraal vormt op ondiepere delen van het koraalrif soms een aaneengesloten 'bosje'.

Colonies can reach a size of 4 m (12 feet) wide and 2 m (6 feet) high.

This stony coral forms sturdy tree-shaped colonies with horizontally flattened branches (like an elk's antlers) that extend out into the sunlight. It is much more robust than the related staghorn coral (Acropora cervicornis) and therefore grows less quickly but is also less vulnerable. This coral sometimes forms a continuous 'grove' on shallower parts of the coral reef.


Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Brandkoraal  Fire corals

Millepora

Kolonies kunnen een omvang bereiken van 4 m (12 feet)

Deze koralen zijn berucht om hun neteldraden die vaak branderige ontstekingen op de huid veroorzaken. Brandkoralen hebben een helder groengeel en bruin skelet. Zij groeien in kleine bossen op rotsen en koralen. Sommige soorten kunnen zich over vele meters uitstrekken. Hun netelcellen zijn erg sterk en veroorzaken bij contact met de huid eenzelfde reactie als een brandnetel of een kwal.

Colonies can reach a size of 4 m (12 feet)

These corals are notorious for their nettle threads that often cause burning inflammations on the skin. Fire corals have a bright greenish yellow and brown skeleton. They grow in small forests on rocks and corals. Some species can extend for many meters. Their nettle cells are very strong and cause the same reaction as a nettle or a jellyfish on contact with the skin.

 

Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Oranje kop koraal  Orange cup coral

Tubastraea coccinea
2.5  tot 30 cm (1.0 inch to 12 inches)

Ze behoren tot een groep koralen die bekend staat als steenkoralen met grote poliepen. Dit niet-rifbouwende koraal strekt zich 's nachts uit met prachtige doorschijnende tentakels.
Dit koraal vindt je op  schaduwrijke verticale oppervlakken en grotten tot enorme diepten.

They belong to a group of corals known as stony corals with large polyps. This non-reef building coral stretches out at night with beautiful translucent tentacles.
This coral can be found on shady vertical surfaces and caves to enormous depths.


Zachte koralen   Soft corals 

Zachte koralen zijn heel prominent aanwezig op het rif en zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor het feit dat koraalriffen het aanzien hebben van fleurige bloementuinen. Sommigen lijken, als ze zich volledig hebben ontvouwd, op suikerspinnen vanwege al hun verschillende roze-roodachtige kleuren. Deze kleuren worden opgewekt door de in hun lichaamsweefsel aanwezige ééncellige algen.

Het verschil tussen hard en zachtkoraal is, zoals hun naam al suggereert, dat zachte koralen niet zijn uitgerust met een kalkhoudend skelet. Daarvoor in de plaats hebben zij een stam met een vlezige structuur die verstevigd is door kleine kalkdeeltjes. 

Soft corals feature prominently on the reef and are in large part responsible for coral reefs giving the appearance of colorful flower gardens. species, when fully unfolded, resemble sugars for all their different pinkish-reddish colors. These colors are generated by the unicellular algae present in their body tissues.

The difference between hard and soft corals, as their name implies, is that soft corals are not equipped with a calcareous skeleton. Made instead, they have a trunk with a fleshy structure that is reinforced by small particles of lime.

 

 

Zeewaiers  Sea Fans

Omdat zeewaaiers meebewegen met het ritme van de golfslag zijn ze een rustgevende aanwezigheid terwijl je aan het duiken of snorkelen bent in de buurt van een koraalrif. Hoewel de zeewaaier op een plant lijkt, is het een dier. Er zijn verschillende soorten zeewaaiers. De meeste worden zo`n 25 cm hoog, maar sommige soorten kunnen wel 3 meter hoog worden. De stengels en takken zijn bedekt met uitstulpingen waaruit de poliepen steken. Ze hebben prachtige kleuren die kunnen variëren van groen, rood, paars via roze tot wit. Hoewel ze op planten lijken zijn het dieren. Hoornkoralen, waaronder waaierkoraal of Gorgonen, behoren samen met de zachte koralen tot de achtstralige bloemdieren (Octocorallia) De hoornkoralen hebben een inwendig skelet, dat bestaat uit de hoornachtige stof (gorgonine). Vanwege dat inwendige skelet zitten de levende poliepen, met hun met netelcellen uitgeruste tentakels, alleen op de buitenste kleine zijtakjes van de waaier. Dat is dan ook de reden van zijn hele open, vaak fragiele, structuur. Zeewaaiers gebruiken hun poliepen om kleine voedseldeeltjes, zoals fytoplankton en bacteriën, op te vangen. De voortplanting is geslachtelijk. De eitjes van de vrouwelijke poliepen worden in het inwendige van de poliep bevrucht door zaadcellen die via de mondopening zijn binnengekomen. Deze zaadcellen zijn door de mannelijke poliepen in het water losgelaten. Als zich uit eitjes kleine harige larven hebben ontwikkeld, zullen deze weer via de mondopening naar buiten zwemmen en zich ergens proberen te vestigen.

Because sea fans move with the rhythm of the waves, they are a soothing presence while you are diving or snorkeling near a coral reef. Although the sea fan looks like a plant, it is an animal. There are different types of sea fans. Most are about 25 cm high, but some varieties can grow up to 3 meters high. The stems and branches are covered with bulges from which the polyps protrude. They have beautiful colors that can range from green, red, purple through pink to white. Although they look like plants, they are animals. Horn corals, including fan coral or Gorgons, belong together with the soft corals to the eight-rayed flower animals (Octocorallia). The horned corals have an internal skeleton, which consists of the horn-like substance (gorgonine). Because of that internal skeleton, the living polyps, with their stinging tentacles, sit only on the outer small side branches of the fan. That is the reason for its very open, often fragile, structure. Sea fans use their polyps to trap small food particles, such as phytoplankton and bacteria. Reproduction is sexual. The eggs of the female polyps are fertilized in the interior of the polyp by sperm cells that have entered through the mouth opening. These sperm cells are released into the water by the male polyps. When small hairy larvae have developed from eggs, they will swim out again through the mouth opening and try to settle somewhere.

Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Slimy Sea Plume

Antillogorgia bipinnata
57 cm (22 in)

Dit is een zacht koraal, de kleur is meestal violet of paars, maar kan ook geel of witachtig zijn. De takken zijn stijf.


Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Sea Plume

Antillogorgia bipinnata
57 cm (22 in)

Dit is ook pluimvormig zacht koraal, maar veel minder stijf. Hij lijkt daarom ook veel meer op een plant dan op een dier. Toch is het ook koraal. Je ziet deze dan ook meebewegen met de golfstroom. Hij is meestal wit/geel van kleur.


Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Zeewaaier  Sea fan

Eunicella verrucosa
50 cm (20 inch)