H A A I E N
S H A R K S


In de Caribische Zee die , leven  verschillende soorten haaien.
Ze bivakkeren bij voorkeur aan de oostkust van de Benedenwindse Eilanden.
Aan deze kant  is de zee woest en zijn de stromingen sterk; geen geschikt zwemwater voor mensen, maar wel voor haaien.
Aan de rustige kant van de Caribische eiland laten haaien zich sporadisch zien; snorkelaars en sportduikers moeten hier geluk hebben om oog in oog te komen met deze prachtige wezens van de oceaan!

 Als hun voorste tanden versleten zijn, worden ze direct vervangen door nieuwe. Zo kan een haai in zijn leven wel honderden tanden verslijten. Tijdens de groei is de volgende rij tanden reeds groter dan de vorige. De grootte van de tanden is een hulpmiddel om de leeftijd van een hamerhaai te bepalen.

De meeste haaien zijn levend barend. Dat wil zeggen dat de embryo’s het voedsel krijgen uit het bloed, via de placenta en zo in de navelstreng. Inderdaad zo worden ook menselijke baby’s en de jongen van andere zoogdieren gevoed.

 

Several species of sharks live in the Caribbean Sea.
They prefer to camp on the east coast of the Leeward Islands.
On this side  the sea is rough and the currents are strong; not suitable bathing water for people, but it is for sharks.
On the quiet side of the Caribbean island, sharks show up sporadically; snorkelers and recreational divers must be lucky enough to come face to face with these beautiful creatures of the ocean!

If their front teeth are worn out, they are immediately replaced with new ones. For example, a shark can wear out hundreds of teeth in its lifetime. During growth, the next row of teeth is already larger than the previous one. The size of the teeth is a tool to determine the age of a hammerhead shark.

Most sharks are viviparous. This means that the embryos get the food from the blood, via the placenta and so into the umbilical cord. Indeed, that is how human babies and the young of other mammals are fed.

haaien Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Caribische rifhaai    Caribbean reef shark

Carcharhinus perezii
3 m (9.8 ft)

Deze haai komt veel voor in het Caraïbisch gebied. Het is een grote, robuuste haai met een gestroomlijnd lichaam. 

Hij voedt zich met een verscheidenheid aan vissen en koppotigen. Er is gedocumenteerd dat ze roerloos op de zeebodem of in grotten rusten, ongewoon gedrag voor een actief zwemmende haai. Als hij wordt bedreigd, kan hij een bedreigingsvertoning uitvoeren waarbij hij vaak van richting verandert en zijn borstvinnen onderdompelt.  

This shark is common in the Caribbean. It is a large, robust shark with a streamlined body.

It feeds on a variety of fish and cephalopods. They have been documented to rest motionless on the seabed or in caves, unusual behavior for an actively swimming shark. When threatened, he can perform a threat display where he often changes direction and submerges his pectoral fins.


Verpleggstershaai    Nurse shark 

Ginglymostoma cirratum

Until 4,3 meter (14 ft)

De verpleegsterhaai is een haaiensoort die voornamelijk op de bodem van kustregio’s leeft in tropische en subtropische wateren. Zijn voornaamste habitats zijn riffen, mangroves en zandvlakten. 
Verpleegsterhaaien zijn nachtdieren.
Ze eten vooral schaaldieren, weekdieren zeeslangen en vissen. 
Verpleegsterhaaien grazen ook graag algen van rotsen en soms eten ze zelfs koralen.

Verpleegsterhaaien kunnen maximaal één keer om de twee jaar paren, omdat de eierstokken van het vrouwtje steeds 18 maanden nodig hebben om nieuwe eieren te produceren.  De jongen zijn bij de geboorte soms al 30 cm groot Ze bezitten dan een gevlekt kleurenpatroon op de huid, dat vervaagt en vergrijst met het ouder worden.

Ze zijn meestal ongevaarlijk voor de mens, maar kunnen als ze zich bedreigd voelen, toch stevig van zich afbijten. 

The nurse shark is a shark species that mainly lives on the bottom of coastal regions in tropical and subtropical waters. Its main habitats are reefs, mangroves and sandy plains.
Nurse sharks are nocturnal animals.
They mainly eat crustaceans, molluscs, sea snakes and fish. Nurse sharks also like to graze algae off rocks and sometimes even eat corals.

Nurse sharks can mate up to once every two years, as the female's ovaries take 18 months to produce new eggs. The young are sometimes already 30 cm long at birth. They then have a mottled color pattern on the skin, which fades and grays with age.

They are usually harmless to humans, but can bite off if they feel threatened.


shark Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Stierhaai   Bull shark 

Carcharhinus leucas
3,5 meter (11,5 ft)

Bull sharks hebben vinnen met zwarte punt en grijze rug en de borst is wit.
ze zijn zowel overdag als 's nachts actief.
De vrouwtjes baren normaal gesproken ongeveer vier tot tien kalveren per paarseizoen.
De zwangerschappen duren een jaar en de baby's zijn ongeveer 28 centimeter lang als ze worden geboren. Het duurt ongeveer vijftien tot twintig jaar voordat jongeren volwassen zijn. Vrouwelijke stierhaaien in de vruchtbare leeftijd hebben littekens als het mannetje bijt om zich tijdens het paren vast te houden.
De levensverwachting van stierhaaien is ongeveer 25 jaar.
Bull sharks zijn een van de 43 soorten die in zowel zoet als zout water kunnen leven.

Bull sharks have black tipped fins with gray backs and the chest is white.
they are active both during the day and at night.
The females normally give birth to about four to ten calves per mating season.
The pregnancies last for a year and the babies are about 28 centimeters long when they are born. It takes about fifteen to twenty years for young people to reach adulthood. Female bull sharks of reproductive age are scarred when the male bites to hold on during mating.
The life expectancy of bull sharks is about 25 years.
Bull sharks are one of 43 species that can live in both fresh and salt water.


shark Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Zandhaai      Grey nurse shark

Carcharias taurus
3.6 meter (12 ft) 

Deze grote, logge haai is lichtbruin of beige met verspreide donkerbruine vlekken op romp en vinnen. Hij heeft een enorme muil met een vreemd, rafelig uitziend gebit. De twee rugvinnen zijn meer naar achteren geplaatst. De vis wordt geslachtsrijp bij een lengte tussen de 2,2 en 2,3 meter en kan een lengte bereiken van ruim drie meter en een gewicht van ruim 150 kg.

Dit dier is in staat om zijn drijfvermogen te reguleren door ingeslikte lucht te bewaren in zijn maag. Hij is geen snelle, maar wel een krachtige zwemmer, die leeft van allerlei vissen, pijlinktvissen en kreeftachtigen. 

De voortplanting van de zandhaai is uniek!
De embryo's zijn kannibalistisch. Bij de zandtijgerhaai zijn dan ook nog eens twee verschillende baarmoeders waar eicellen in bevrucht worden. In elke van deze baarmoeders groeien embryo's uit en voeden zich door de aanwezige voedingsstoffen en door de andere eicellen en embryo's op te eten.  Uiteindelijk wordt na een draagtijd van ongeveer 9 maanden een of twee  jonge haaien geboren. 

This large, unwieldy shark is light brown or beige with scattered dark brown spots on hull and fins. He has a huge mouth with strange, ragged-looking teeth. The two dorsal fins are placed further back. The fish becomes sexually mature at a length between 2.2 and 2.3 meters and can reach a length of more than three meters and a weight of more than 150 kg.

This animal is able to regulate its buoyancy by retaining swallowed air in its stomach. He is not a fast, but a powerful swimmer, living on all kinds of fish, squid and crustaceans.

The reproduction of the sand shark is unique!
The embryos are cannibalistic. In the sand tiger shark, there are also two different wombs in which eggs are fertilized. In each of these wombs, embryos grow and feed by eating the nutrients present and by eating the other eggs and embryos. Finally, after a gestation period of about 9 months, two young sharks are born.


Hammerhead shark Hamer haai Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

 Hamerhaai  Hammerhead shark

Sphyrnidae
5 meter (16 ft)

De hamerhaai heeft wel de meest bijzondere kop van alle haaisoorten. De ogen van de hamerhaai staan aan het eind van de uitsteeksels op hun kop. Op deze manier kunnen ze zeer goed zien als ze hun kop heen en weer bewegen. Doordat de neusgaten ver uiteen staan op de voorkant van de kop, kunnen ze beter weten waar een geur vandaan komt. Met de uitsteeksels kunnen ze elektrische signalen opvangen van vissen die zich schuil houden op de zeebodem.

Bij zijn tochten door de oceaan legt de hamerhaai, enorme afstanden af. Het grootste deel van het jaar zwerft hij door de warme oceanen op zoek naar jachtgebieden. Die vindt hij in ondiepe kustwateren, waar het tussen de koraalriffen wemelt van de vissen en krabben. 

Hamerhaaien zijn echt groepsdieren en vormen soms scholen van meer dan 100 dieren. In de avondschemering gaan ze uiteen om voedsel te zoeken en bij zonsopgang komen ze weer op dezelfde plek bij elkaar.
De wijfjes zwemmen apart en vechten met elkaar om de belangrijkste plaats in de groep te bemachtigen. Misschien hebben ze zo meer kans om de mannetjes te verleiden. De paartijd hangt samen met de temperatuurschommelingen. Door de temperaturen worden hun hormonen geprikkeld. De hamerhaai paart enkel in bepaalde seizoenen. De wijfjes krijgen 1 à 2 keer per jaar jonge.

The hammerhead shark has the most special head of all shark species. The hammerhead shark's eyes are turned upside down at the end of the projections. This way they can see very well when they move their heads back and forth. Because the nostrils are widely spaced on the front of the head, they can better know where a scent is coming from. The protrusions allow them to pick up electrical signals from fish hiding on the seabed.

The hammerhead shark travels enormous distances on its journeys through the ocean. Most of the year it roams the warm oceans in search of hunting grounds. He finds them in shallow coastal waters, where the coral reefs are teeming with fish and crabs.

Hammerhead sharks are really pack animals and sometimes form schools of more than 100 animals. At dusk they disperse in search of food and at dawn they reunite in the same spot.
The females swim separately and fight each other for the most important place in the group. Maybe this way they have a better chance of seducing the males. The mating season is related to temperature fluctuations. Their hormones are stimulated by the temperatures. The hammerhead shark only mates in certain seasons. The females give birth to young once or twice a year.


Plaats je eigen foto`s van de natuur op Aruba, Bonaire en Curacao op onze facebook pagina!