D I E P Z E E V I S S E N 


Tarpon Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Tarpon  Tarpon

Megalops atlanticus

250 cm (8 ft)

Tarpons zijn imposante roofvissen die zich in die zich ook in ondieper water laten zien en soms vlak onder het oppervlakte zwemmen. Daarom zijn ze goed te zien voor duikers en zelfs snorkelaars. De vissen zijn makkelijk herkenbaar aan hun centenbak-bek.

Het vangen van Tarpons wordt door sportvissers gezien als een enorme uitdaging. Ze geven zich niet snel gewonnen en gaan het gevecht met de vissers aan door  de meest acrobatische toeren uit om los te komen, maar ze worden meestal toch wel weer vrij gelaten omdat ze niet lekker zijn.
Ze jagen vooral `s nachts en, wat heel bijzonder is, Tarpons kunnen bovenwater lucht happen. Tarpons hebben echter zowel kieuwen als longen; een unieke eigenschap. In zuurstofarm water steekt de vis brutaal zijn snuit boven het wateroppervlakte uit en gaat dan vrolijk naar lucht happen. Ongekend in de natuur.

Tarpons are impressive predatory fish that also show themselves in shallower water and sometimes swim just below the surface. Therefore, they are easy to see for divers and even snorkelers. The fish are easily recognizable by their penny-bowl beak.

Catching Tarpons is seen as a huge challenge by anglers. They don't give in easily and go into battle with the fishermen through the most acrobatic tricks to break free, but they are usually released anyway because they are not well.
They mainly hunt at night and, what is very special, Tarpons can gasp for air above water. However, tarpons have both gills and lungs; a unique feature. In oxygen-poor water, the fish boldly sticks its snout above the surface of the water and then happily gasps for air. Unprecedented in nature.


BaracudaNatuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Baracuda

Sphyraena barracuda
140 cm (5 ft)

De gestroomlijnde, slanke,  barracuda of grote zeesnoek,  is een echte roofvis. In Amerika kent men de soort als zeetijger, cuda, becuna en zee- of zoutwatersnoek. De vis heeft krachtige kaken met vlijmscherpe tanden. 

En voedt zich  met andere vissen die hij opspoort met zijn scherpe ogen. Zijn voorkeur gaat uit naar vissen die in scholen leven. Hoe meer vissen bij elkaar, hoe makkelijker het is er een paar te vangen. De barracuda is niet echt kieskeurig met eten. Als larve voedt hij zich eerst met kleine kreeftjes en schakelt al snel over op vislarven.

De jonge barracuda's zwemmen minder diep en  kun je daardoor ook tijdens het snorkelen tegen te komen.

The streamlined, slender, barracuda, or large sea pike, is a true predatory fish. In America the species is known as sea tiger, cuda, becuna and sea or saltwater pike. The fish has powerful jaws with razor sharp teeth.

And feeds on other fish which it tracks down with its keen eyes. His preference is for fish that live in schools. The more fish together, the easier it is to catch a few. The barracuda is not really picky with food. As a larva, it first feeds on small crustaceans and soon switches to fish larvae.

The young barracudas swim less deeply and can therefore also be encountered while snorkeling.


Grouper Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Zeebaars  Grouper 

Epinephelinae 
100 cm (39 inch) 

Zeebaarzen, zijn indrukwekkende vissen met een fors lichaam, een grote bek en dikke lippen. Zij kunnen vrij groot worden, waarbij een lengte van meer dan een meter en een gewicht van meer dan 100 kilogram geen uitzondering is. Ze hebben niet veel tanden in hun kaken, maar beschikken over sterke beenplaten in hun keelholte waarmee zij hun prooi kunnen fijnmalen. Met hun krachtige kieuwspieren kunnen zij zich bij gevaar in rotsspleten vastklampen.
Jonge soorten zijn vrouwelijk, maar worden mannelijk als zij groter worden.  Met 3 kilo is ze volwassen. Als ze groter wordt en het  gewicht 10-12 kilo bedraagt, worden het mannetjes. Volwassen mannetjes kunnen  harems van 3-15 vrouwtjes hebben in hun territorium.

Hun voedsel bestaat uit vis, inktvissen, krabben en kreeften. Zij liggen vaak roerloos op een plek te wachten in plaats van te gaan jagen in het open water. Door hun borstvinnen in verschillende standen te plaatsen kunnen zij roerloos in het water blijven hangen of voorzichtig achteruit zwemmen. Bek en kieuwen vormen een krachtig zuigorgaan waarmee zij zelfs prooien op grotere afstand naar zich toe kunnen trekken.

Groupers are very impressive fish with a large body, a large mouth and thick lips. They can grow quite large, with a length of more than a meter and a weight of more than 100 kilograms being no exception. They do not have many teeth in their jaws, but have strong bone plates in their pharynx that allow them to grind their prey. With their powerful gill muscles they can cling to rock crevices in case of danger.
Young species are female, but become male as they grow. She is mature at 3 kilos. When she gets bigger and weighs 10-12 kilos, they become males. Adult males can have harems of 3-15 females in their territory.

Their diet consists of fish, squid, crabs and lobsters. They often lie motionless in a spot waiting instead of hunting in the open water. By placing their pectoral fins in different positions, they can remain motionless in the water or swim carefully backwards. The beak and gills form a powerful sucker with which they can attract prey even from a greater distance.


flying fish vliegende vis Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Vliegende vis  flying fish 

Exocoetidae
30 cm (12 in)

Dit zijn zeer tot de verbeelding sprekende vissen. Als je hier een boottochtje gaat maken, kom je ze zeker tegen.
Hun belangrijkste kenmerk zijn hun borstvinnen, die ongewoon groot zijn en de vissen in de gelegenheid stellen korte duikvluchten te maken om te ontsnappen aan roofvissen zoals Dorades en Tonijnen.

Om zich voor een glijdende beweging klaar te maken, scheert de vis met grote snelheid vlak onder het wateroppervlak door, en houdt daarbij de vinnen dicht bij het lichaam. Als de vis het water verlaat, spreidt hij zijn vinnen uit maar klapperen niet met hun "vleugels". Bij het glijden kan een vliegende vis zijn snelheid bijna verdubbelen, soms tot wel 60 km/h. Met de techniek overbrugt de vis gewoonlijk een afstand van 30-50 meter met een hoogte van maximaal 1,5 meter. De vliegende vis kan ook een serie glijdende bewegingen maken, waarbij hij elke keer de staart in het water dompelt en een voorwaartse stoot maakt om zich zo opnieuw af te zetten. De vliegende vis vliegt dus eigenlijk niet maar glijdt door de lucht door middel van luchtdruk zoals een zweefvliegtuig.

Tegen de avond zwemmen vliegende vissen naar de kust of inhammen om zich te voeden. Daarbij openen ze hun mond en zuigen ze alles naar binnen wat ze tegenkomen. In de mond scheiden ze al het eetbare en oneetbare van elkaar en slikken het eetbare door zoals plankton, kleine kreeftachtige en larven.

These are very imaginative fish. If you go on a boat trip here, you will definitely come across them.
Their main feature is their pectoral fins, which are unusually large and allow the fish to make short dives to escape predatory fish such as Dorades and Tuna.

To prepare for a glide, the fish skims just below the surface of the water at great speed, keeping the fins close to the body. When the fish leaves the water, it spreads its fins but does not flap their "wings". When gliding, a flying fish can almost double its speed, sometimes reaching 60 km/h. With the technique, the fish usually bridges a distance of 30-50 meters with a height of up to 1.5 meters. The flying fish can also make a series of gliding movements, each time dipping the tail into the water and making a forward thrust to push off again. The flying fish does not actually fly but glides through the air by means of air pressure like a glider.

In the evening, flying fish swim to the shore or inlets to feed. In doing so, they open their mouths and suck in everything they encounter. In the mouth they separate all the edible and inedible from each other and swallow the edible such as plankton, small crustaceans and larvae.


Horse-eye jack

Caranx latus
60 cm (23 in)

Er zwemmen veel soorten Jacks rond in de wateren rond de eilanden en ze lijken allemaal redelijk op elkaar. Ze hebben een matig samengedrukt langwerpig en diep lichaam, zilvergrijs met soms wat blauw. De volwassen horse-eye jack zwemt gewoonlijk met anderen in een school, hetzij als één soort of gemengd met andere soorten jacks. Ze eten kleine vissen en ongewervelde dieren zoals garnalen, garnalen, krabben, weekdieren.

There are many types of Jacks swimming in the waters around the islands and they are all quite similar. They have a moderately compressed elongated and deep body, silver gray with some blue. The adult horse-eye jack usually swims with others in a school, either as one species or mixed with other types of jacks. They eat small fish and invertebrates such as shrimp, shrimp, crabs, mollusks.


Baracuda Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Wahoo 

Acanthocybium solandri
2,5 m (8 ft )

Het lichaam van deze snelle roofvis is langwerpig en bedekt met kleine, nauwelijks zichtbare schubben; de achterkant is iriserend blauw, terwijl de zijkanten zilverachtig zijn met een patroon van onregelmatige verticale blauwe balken.  De mond is groot en de tanden van de Wahoo zijn vlijmscherp.  Ze behoren tot de snelste vissen in de zee.
Wahoo is meestal solitair of komt voor in losse groepen van twee of drie vissen. Waar de omstandigheden geschikt zijn, zijn ze te vinden in scholen zo groot als 100 of meer. Hun dieet bestaat uit andere vissen en inktvissen.

The body of this fast predatory fish is elongated and covered with small, barely visible scales; the back is iridescent blue, while the sides are silvery with a pattern of irregular vertical blue bars. The mouth is large and the teeth of the Wahoo are razor sharp. They are among the fastest fish in the sea.
Wahoo is usually solitary or occurs in loose groups of two or three fish. Where conditions are right, they can be found in schools as large as 100 or more. Their diet consists of other fish and squid.


Mahi Mahi Dorade  Dradu Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Dorade /Mahi Mahi /Dradu

Coryphaena hippurus
100 cm (39 inch) 

Briljant gekleurde vis iriserend geel en blauw, met enkele rugvin over de lengte van het lichaam; mannen hebben uitstekende voorhoofden. Het zijn roofvissen en zeer snelle zwemmers, ze kunnen een snelheid bereiken van 60 km per uur. De vis wordt op de eilanden ook veel gegeten. Het is  geen bedreigde soort.

Brilliantly colored fish iridescent yellow and blue, with single dorsal fin running the length of the body; men have protruding foreheads. They are predatory fish and very fast swimmers, they can reach a speed of 60 km per hour. The fish is also widely eaten on the islands. It is not an endangered species.


Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen
Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Tonijn  Tuna

Tonijn is een snelle jager met een buitengewoon gestroomlijnd lichaam. Sommige soorten zoals de blauwvin tonijn zijn beschermd en mag dus niet gegeten worden, maar rond de eilanden komt vooral de Zwartvin en de Geelvin tonijn voor. Deze soorten zijn niet bedreigd en worden hier dan ook veel gegeten.

Zwartvintonijn

Thunnus atlanticus 
100 cm (39 inch) 

Dit is een klein soort tonijn. De Zwartvin tonijn heeft een ovaalvormige lichaam, zwarte ruggen met een licht geel op de vinnen en geel op de zijkanten van hun lichaam. Ze eten vissen, schaaldieren en krabben, Ze zijn een kortlevende, snelgroeiende soort; een 5-jarige vis zou als oud worden beschouwd. Ze worden geslachtsrijp op de leeftijd van 2 jaar en paaien in de zomer in de open zee.

Geelvintonijn 

Thunnus albacares

2,4 m (94 inch)

Het lichaam is zeer donker metallic blauw, veranderend in zilver op de buik, die ongeveer 20 verticale lijnen heeft. Zoals je misschien al verwacht had, zijn de meeste van zijn vinnen  heldergeel.  Geelvintonijnen reizen vaak in scholen met metgezellen van vergelijkbare grootte maar soms ook met andere (tonijn)soorten. Ze eten  andere vissen,  schaaldieren en inktvissen.

Tuna is a fast preditor with an extraordinarily streamlined body. Some species such as the blue fin tuna are protected and may therefore not be eaten, but the Black fin and Yellow fin tuna are mainly found around the islands. These species are not endangered and are therefore widely eaten here.

Black fin tuna


Thunnus atlanticus
100cm (39in)

This is a small type of tuna. The blackfin tuna has an oval-shaped body, black backs with a light yellow on the fins and yellow on the sides of their bodies. They eat fish, crustaceans and crabs. They are a short-lived, fast-growing species; a 5 year old fish would be considered old. They become sexually mature at the age of 2 years and spawn in the summer in the open sea.

yellow fin tuna
Thunnus albacares

2.4 m (94 in)

The body is very dark metallic blue, changing to silver on the belly, which has about 20 vertical lines. As you might have expected, most of its fins are bright yellow. Yellowfin tuna often travel in schools with companions of similar size but sometimes with other (tuna) species. They eat other fish, crustaceans and squid.