R E P T I E L E N /R E P T I L E S

Er kruipen op de ABC eilanden veel verschillende soorten reptielen rond. Zowel hagedissen als slangen voelen zich er thuis. Het meest tot de verbeelding sprekende hagedis op de eilanden is natuurlijk de  leguaan, maar de andere reptielen hier zijn ook uniek.


There are many different types of reptiles crawling around on the ABC islands. Both lizards and snakes feel at home there. The most evocative lizard on the islands is of course the iguana, but the other reptiles here are also unique.

Iguana iguana
130 cm/15 inch

Leguaan

De groene leguaan behoort tot een geslacht van plantenetende hagedissen die inheems zijn in de tropische gebieden van het Caribisch gebied. Het is de grootste hagedis in Amerika en hij wordt ook wel de Amerikaanse leguaan genoemd. Je kunt deze statige dieren overal op de eilanden vinden, meestal zonnebadend op de grond of op de takken van bomen. Beten of slagen met de staart komen relatief zelden voor.

De Antilliaanse leguaan is een van de twee Iguana-soorten in de Kleine Antillen en lijkt sterk op de Groene leguaan  De Antilliaanse leguaan is ietwat kleiner dan de Groene leguaan. Volwassen dieren wegen tussen de 1,5 – 3kg. De soorten zijn onderling vermengd geraakt waardoor ze moeilijk meer uit elkaar te halen zijn.

Geslachtsrijpe mannetjes krijgen in het voorjaar roze wangen, en kunnen met andere mannetjes strijden om vrouwtjes. Dit gaat gepaard met veel kop knikken, en ze maken zich zo groot mogelijk ten opzichte van de concurrentie. 
Vrouwtjes leggen 40 eieren in een nestkamer onder de grond. De fel groene baby leguaantjes zijn overigens prachtig om te zien. Ze voeden zich vaak met bloemen.

 

Iguana

The green iguana belongs to a genus of herbivorous lizards native to the tropical regions of the Caribbean. It is the largest lizard in America and it is also called the American iguana. You can find these stately animals all over the islands, usually basking on the ground or on the branches of trees. Tail bites or blows are relatively rare.

The Antillean iguana is one of two Iguana species in the Lesser Antilles and closely resembles the Green iguana. The Antillean iguana is somewhat smaller than the Green iguana. Adult animals weigh between 1.5 – 3 kg. The species have become intermixed, making it difficult to separate them. Sexually mature males develop rosy cheeks in the spring and may compete with other males for females. This is accompanied by many head nods, and they make themselves as big as possible compared to the competition. Females lay 40 eggs in a nest chamber underground. The bright green baby iguanas are beautiful to see. They often feed on flowers.


Cnemidophorus Murinus Ruthveni

30 cm

Blauw blauw 


Schitterende hagedis waarvan vooral de mannetjes gedurende hun leven steeds meer turquoise worden. Hij is overal op de eilanden vaak en veel te zien. Het is een alles eter, Groente, fruit, grote en kleine insecten, hij vindt alles goed.

Bonaire whiptail 

 

Beautiful lizard of which especially the males become more and more turquoise during their life. It can be seen often and widely throughout the islands. It is an omnivore, vegetables, fruit, large and small insects, it likes everything.

 


Arubaanse ratelslang /Aruba rattlesnake

Crotalus durissus unicolor 
1 meter

Het is een ondersoort van de Zuid-Amerikaanse ratelslang en komt alleen op Aruba voor. Er zijn drie variaties: geelbruin, oranjebruin en grijsbruin. Op de rug is een vage ruittekening aanwezig, de buikzijde is lichter. De kop is net als bij alle adders pijlvormig en duidelijk afgesnoerd van de rest van het lichaam.

 De habitat bestaat uit droge omgevingen met een zanderige ondergrond, waar de slang door de lichtbruine kleur niet opvalt. 
De Aruba-ratelslang is veel minder agressief dan de meeste andere ratelslangen. De lange isolatie op het eiland en het feit dat hier geen natuurlijke vijanden van de slang voorkomen, hebben ertoe geleid dat de slang niet schuw is en meestal alleen bijt als de slang wordt beetgepakt.


Anolis lineatus 
8,5 cm/3,5 inch

 Anolis /Boomhagedis

 

Het woord ‘anolis’ komt uit een oude Afrikaanse taal en betekent: "kleine duivel"  Anolissen zijn boomhagedissen. Het verschil met andere hagedissen kun je goed zien omdat hun voorpoten langer zijn en ze daarom hun kop wat hoger op kunnen richten. Ze leven in bomen en struiken, maar ook op muren en rotsen, meestal niet erg hoog boven de grond waar ze vooral insecten eten.

De gestreepte anolis is een ondersoort die op Aruba en Curaçao voorkomt en relatief groot is voor een boomhagedis. De mannetjes kunnen een kopromplengte bereiken van 8,5 centimeter. Omdat de staart veel langer is dan de rest van het lichaam kan de totale lichaamslengte oplopen tot 28,5 cm. Het mannetje heeft een prachtige oranje gekleurde keelvag die hij uitzet om een vrouwtje te imponeren en om vijanden op een afstandje te houden. Ze zijn bruin van kleur, maar bij schrik of opwinding kunnen zij ineens veel donkerder worden.

Op Bonaire komt weer een heel ander soort boomhagedis voor. De Bonairiaanse anolis. Deze hagedis komt alleen maar voor op Bonaire en is daarmee endemisch voor het eiland. Het bijzondere is dat deze anolis niet verwant is aan de soort die op Aruba en Curaçao voorkomt en ook niet van Zuid-Amerikaanse oorsprong is. Deze anolis is meer verwant aan de West-Indische soorten. Hij is ietsjes kleiner dan de gestreepte anolis en geelbruin van kleur. Hun keelvlag is flets geel. Deze anolis leeft vooral op de boom, Palu di Brasil (Haematoxylon brasiliensis) ook wel verfhout genoemd. De dieren houden zich verscholen in de diepe groeven van de stam en komen alleen in de vroege ochtend en late middag tevoorschijn

 

Bovenste foto is de gestreepte boomhagedis uit Aruba en Curacao en de onderste foto is de Bonairiaanse boomhagedis.


Curacao striped anole

 

Anoles are tree lizards. You can clearly see the difference with other lizards because their front legs are longer and they can therefore raise their heads a bit higher. They live in trees and shrubs, but also on walls and rocks, usually not very high above the ground where they mainly eat insects. The striped anole is a subspecies found on Aruba and Curaçao and is relatively large for a tree lizard. The males can reach a head length of 8.5 centimeters. Because the tail is much longer than the rest of the body, the total body length can be up to 28.5 cm. The male has a beautiful orange colored dewlap that he expands to impress a female and to keep enemies at a distance. They are brown in color, but when frightened or excited they can suddenly become much darker. A completely different species of tree lizard can be found on Bonaire. The Bonairean anole. This lizard is only found on Bonaire and is therefore endemic to the island. The special thing is that this anole is not related to the species that occurs in Aruba and Curaçao and is not of South American origin. This anole is more closely related to the West Indian species. It is slightly smaller than the striped anole and yellow-brown in color. Their throat flag is a pale yellow. This anole mainly lives on the tree, Palu di Brasil (Haematoxylon brasiliensis) also called paint wood. The animals hide in the deep grooves of the trunk and only come out in the early morning and late afternoon The top photo is the striped tree lizard from Aruba and Curacao and the bottom photo is the Bonairean tree lizard.

Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Erythrolamprus triscalis
1 meter/40 inch

Curaçaose zweepslang

 

De kleur is bruin, op de bovenzijde en flanken zijn afwisselende dunne en dikke lichtere tot witte vlekkerige strepen aanwezig, ook de buikzijde is lichter tot wit. Het lichaam is dun.
De Curaçaose zweepslang jaagt overdag voornamelijk op kikkers en hagedissen. Kleinere prooidieren worden levend doorgeslikt, grotere prooien worden eerst gewurgd. Voor een mens is hij totaal ongevaarlijk. Het is een bedreigde diersoort, maar je kan hem regelmatig tegen komen omdat hij vooral overdag actief is.


Gekkota
until 20 cm/8 inch

Gekko / Geckos / Plakkie

 

Op de eilanden komen verschillende soorten gekko`s voor. Gekko's zijn insecten etende nachtdieren en in één oogopslag van andere hagedissen te onderscheiden door een aantal karakteristieke kenmerken.
De ogen van alle gekko's zijn relatief groot, evenals hun poten en vooral de tenen en vingers. Gekko's kunnen van kleur veranderen, al is de kleuromslag nooit zo drastisch als bijvoorbeeld bij kameleons. Veel soorten hebben 's nachts een andere huidskleur dan overdag; vaak is de huid overdag lichter gekleurd en 's nachts donkerde. 
 Gekko’s voeden zich voornamelijk met insecten. Ze maken ook een kenmerkend, fluitend, geluid waarmee ze hun aanwezigheid verraden.

G E K K O V O E T J E S

Waarom gekko’s spotten met de zwaartekracht is lange tijd een mysterie geweest. Er zijn meer dieren die tegen muren en zelfs plafonds kunnen lopen. Spinnen en insecten hebben kleine haakjes aan hun voeten, wat minder effectief is op gladde oppervlakten. Octopussen en sommige rupsen hebben zuignapjes, slakken hebben hun slijm wat een soort lijm is om zich vast te plakken aan verschillende oppervlakten, maar de gekko heeft dit allemaal niet en toch kan hij moeiteloos en snel over muren, plafonds en gladde oppervlaktes zoals ramen lopen.

Ongeveer 20 jaar geleden hebben onderzoekers het geheim ontdekt:

Gekko voetjes bevatten minuscule haartjes die zo fijn zijn dat ze worden aangetrokken door de molecule van het oppervlak waarop ze lopen. De zogenaamde Vanderwaalskracht. Dit werkt zo goed dat je een gewicht van 30 kilo nodig is om hem los te kunnen trekken. Gelukkig hoeft de gekko zelf niet zo hard aan zijn poten te trekken om los te komen. De gekko krijgt zijn voetjes van de vloer door zijn tenen op te tillen onder een hoek van dertig graden, Als het moet loopt hij met een snelheid van een meter per seconde tegen een muur op!


zweepstaart hagedis

Cnemidophorus murinus