K R A B B E N   E N   
K R E E F T E N
 

krabben en kreeften hermietkreeft Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Heremiet 
kreeften
Hermit crabs

Paguroidea
max 20 cm (8 in)

Heremietkreeften zijn eigenlijk geen krabben en ook geen kreeften maar een eigen soort. Ze leven zowel in het water als op het land. Heremietkreeften houden het meest van vlees, maar eten eigenlijk alles. Om dit te kunnen doen beschikken ze zowel over een zeef waarmee plankton gevangen kan worden als een slijmnet waarmee diertjes gevangen kunnen worden. Daarnaast beschikken ze over een soort borstels om dieren uit het zand te kunnen halen. 
 Het meest in het oog springende van de heremietkreeft is dat hij geen eigen huisje heeft maar lege schelpen "recycled"en als hij groeit kiest hij gewoon een groter exemplaar. Wanneer er geen geschikte schelp beschikbaar is, passen ze hun bestaande woning aan door er delen af te halen zodat het lichaam er weer goed in past. Ze passen hun schelp ook op andere manieren aan. Sommige heremietkreeften plaatsen namelijk zeeanemonen op de schelp zodat ze daarmee beter gecamoufleerd worden. Bij het verhuizen naar een andere woning verplaatst de heremietkreeft dit soort dieren zorgvuldig van de oude naar de nieuwe woning. 
wanneer een heremietkreeft een nieuwe, grotere schelp vindt, gaan verschillende andere individuen zich er rond verzamelen en vormen ze een soort wachtrij van groot naar klein. Wanneer een heremietkreeft aankomt die voldoende groot is voor de lege schelp, zet dit een kettingreactie in gang: de grootste kreeft betrekt de lege schelp, de tweede grootste kruipt snel in de pas verlaten schelp, enzovoort.  
Een heel grappig filmpje waarin je dit proces in actie ziet vind je hieronder.

Voortplanting:
Het vrouwtje neemt de bevruchte eitjes mee in haar schelp totdat ze uitkomen. Met de waaiervormige achterpoten zorgt ze steeds voor de aanvoer van vers zuurstofrijk zeewater. Als ze uitgekomen zijn verlaten de jongen de schelp en leven ze een aantal weken als plankton in de zee. Wanneer ze groot genoeg zijn, zinken ze naar de bodem en gaan ze op zoek naar hun eerste schelp. Afhankelijk van de soort kan de heremietkreeft tamelijk oud worden. We spreken hierbij over leeftijden tot wel 75 jaar. 

Hermit crabs are actually neither crabs nor lobsters but a species of their own. They live both in water and on land. Hermit crabs like meat the most, but will eat anything. To be able to do this, they have both a sieve with which plankton can be caught and a slime net with which animals can be caught. In addition, they have a kind of brushes to get animals out of the sand.
The most striking thing about the hermit crab is that it does not have its own house but "recycles" empty shells and as it grows it simply chooses a larger one. When a suitable shell is not available, they adapt their existing home by removing parts so that the body fits properly again. They also modify their shell in other ways. Some hermit crabs place sea anemones on the shell so that they are better camouflaged. When moving to another home, the hermit crab carefully moves these types of animals from the old to the new home.
when a hermit crab finds a new, larger shell, several other individuals gather around it, forming a sort of queue from largest to smallest. When a hermit crab arrives large enough for the empty shell, it starts a chain reaction: the largest crab engages the empty shell, the second largest quickly crawls into the newly abandoned shell, and so on. A very funny video in which you see this process in action can be found below.

Reproduction:
The female carries the fertilized eggs in her shell until they hatch. With the fan-shaped hind legs, she always ensures the supply of fresh oxygen-rich seawater. When they have hatched, the young leave the shell and live as plankton in the sea for several weeks. When they are big enough, they sink to the bottom and look for their first shell. Depending on the species, the hermit crab can live to be quite old. We are talking about ages up to 75 years.


Langoest 

Spiny lobster 

Panulirus argus
30 cm (12 in)

Langoesten hebben naar voren gerichte stekels die het lichaam bedekken, die hen helpen beschermen tegen roofdieren zoals octopussen, verpleegsterhaaien en pijlstaartroggen. Hun lange antennes weren roofdieren af, terwijl kleinere antennes beweging en chemicaliën in het water detecteren.
Ze jagen `s nachts op slakken, krabben, kokkels en egels jagen

Volwassenen migreren seizoensgebonden in rijen met één bestand, ook wel wachtrijen genoemd, naar dieper water om koud en turbulent water te vermijden.

Zoals de meeste tienpotigen, komen de langoesten uit eieren die ongeveer vier weken door het vrouwtje buiten het lichaam worden gedragen. Ze beginnen hun leven als microscopisch kleine larven. Na ongeveer een jaar nestelen de larven zich in algen  of tussen mangrovewortels. Na verschillende vervellingen te hebben ondergaan, migreren ze naar de koraalriffen en leven ze in gaten of spleten. Terwijl ze groeien, werpen ze hun uitwendige skelet af om plaats te maken voor een nieuwe waarin hun hun grotere lichaam past. Na het vervellen is het exoskelet nog zacht en moet het uitharden. Gedurende deze tijd is de kreeft zeer kwetsbaar voor predatie en als gevolg daarvan trekken ze zich meestal terug totdat het nieuwe skelet volledig is uitgehard. Het dieet bestaat voornamelijk uit weekdieren,  maar ze consumeren ook afval, plantaardig materiaal en dode dieren en vissen die ze op de bodem vinden. 

Spiny Lobsters have forward-facing spines that cover the body, which help protect them from predators such as octopuses, nurse sharks, and stingrays. Their long antennae ward off predators, while smaller antennae detect movement and chemicals in the water.
They hunt snails, crabs, cockles and hedgehogs at night

Adults seasonally migrate in single-stock rows, known as queues, to deeper waters to avoid cold and turbulent waters.

Like most decapods, the crawfish hatch from eggs that are carried outside the body by the female for about four weeks. They begin life as microscopic larvae. After about a year, the larvae settle in algae  or between mangrove roots. After undergoing several molts, they migrate to the coral reefs and live in holes or crevices. As they grow, they shed their outer skeleton to make way for a new one to accommodate their larger bodies. After molting, the exoskeleton is still soft and has to harden. During this time, the lobster is very vulnerable to predation and as a result, they usually retreat until the new skeleton has completely hardened. The diet consists mainly of molluscs, but they also consume waste, vegetable matter and dead animals and fish that they find on the bottom.


Poetsgarnaal / Cleaner shrimp

Lysmata Amboinensis

8cm (3 in)

krabben en kreeften

Deze opvallend gekleurde, kleine garnaaltjes (8cm) leven in symbiose met vissen, waarvan ze dode schubben en parasieten van de huid verwijderen en opeten. Rond Aruba, Bonaire en Curacao komen vooral de gestreepte en gevlekte poetsgarnaal voor.

De diertjes hebben een vast poetsstation op het rif. Als een poetskandidaat nadert, bewegen de garnaaltjes op een kenmerkende wijze heen en weer om hun bereidheid om te poetsen aan te geven.

Ze zijn vooral ’s nachts actief. Overdag schuilen ze graag in kieren in het rif waar ook grotere roofvissen zoals murenes zich schuilhouden. De murene eet haar poetsers niet op. Zo zijn de garnaaltjes in de buurt van de murene veilig voor mogelijke andere roofdieren.

poetsgarnalen beginnen hun leven als mannetje. Maar later worden het hermafrodieten, zij hebben dan dus allemaal zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen en produceren tegelijkertijd zaad en eitjes.

These strikingly colored, small shrimps (8cm) live in symbiosis with fish, from which they remove dead scales and parasites from the skin and eat them. Striped and spotted cleaner shrimp are mainly found around Aruba, Bonaire and Curacao.

The animals have a fixed cleaning station on the reef. As a brushing candidate approaches, the shrimps move in a characteristic manner to indicate their willingness to brush.

They are mainly active at night. During the day they like to hide in crevices in the reef where larger predatory fish such as moray eels also hide. The moray eel does not eat its cleaners. For example, the shrimp near the moray eel are safe from possible other predators.

cleaner shrimps begin life as males. But later they become hermaphrodites, so they all have both male and female sex organs and produce sperm and eggs at the same time.


Batwing Coralcrab

Carpilius corallinus
15 cm (6 in)

Dit  is de grootste crab die in het Caribisch gebied voorkomt. Het schild is glad en zwaar, de grondkleur is bleek tot steenrood met scharlaken vlekken en meanderende lijnen van kleine witte of gele vlekken. Overdag verstopt hij zich onder rotsen en puin in ondiepe koraalriffen.
 's nachts voed hij zich met schaal- en weekdieren. 
Na de paring sterft het mannetje in deze soort krabben al snel.

This is the largest crab found in the Caribbean. The carapace is smooth and heavy, the ground color is pale to brick red with scarlet spots and meandering lines of small white or yellow spots. During the day, it hides under rocks and debris in shallow coral reefs.
at night it feeds on crustaceans and molluscs.
After mating, the male in this species of crabs soon dies.