Nachtzwaluw 
Nightjar

nachtzwaluw night jar Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Caprimulgus

26cm

Als ik `s morgens al heel vroeg naar mijn werk vertrek, is het nog donker en zitten er op de grond altijd een paar nachtzwaluwen. Wanneer ik aan kom rijden vliegen ze op en gaan ze voor mijn auto vliegen. Het is net of ze me de weg willen wijzen, maar ik denk toch dat ze uit zijn op de insecten die in het licht van mijn koplampen vliegen.

Nachtzwaluwen leiden een verborgen leven. Overdag rusten ze in bomen en zijn ze door hun schutkleur nagenoeg onzichtbaar. Het ideale moment om ze te zien is wanneer het begint te schemeren.

Op dat moment beginnen nachtzwaluwen te zingen met een Karakteristiek ratelend geluid dat van ver te horen is. Wanneer de avond valt, gaan ze ook jagen. Ze kunnen hun bek zo wijd opensperren dat ze insecten zoals nachtvlinders tijdens hun vlucht uit de lucht kunnen happen. De manier waarop ze vliegen is trouwens ook leuk om te zien. Bijna vleermuisachtig, met schokkende, fladderende bewegingen, bewegen ze zich door de lucht. Pas in de vroege ochtend keren ze terug naar hun schuilplaats of nest. Ze nestelen niet in bomen maar leggen hun eieren gewoon op kale bodem onder een boom, bosje of struik.

Als ze jonge hebben zitten deze dus lange tijd alleen in het nest. Beide ouders zorgen voor de jonge, maar hebben wel een duidelijke taakverdeling. De moeder voert en verwarmt haar jongen, vader houdt de wacht.

In Nederland komt de nachtzwaluw ook voor, maar daar is het een trekvogel die de winters in tropisch Afrika doorbrengt.

When I leave for work very early in the morning, it is still dark and there are always a few nightjars on the pavement. When I drive up they fly up and fly in front of my car. It's like they're trying to show me the way, but I think they're after the bugs that fly into my headlights.

Nightjars lead a hidden life. During the day they rest in trees and are virtually invisible due to their camouflage. The ideal time to see them is when it starts to get dark.

At that moment, nightjars begin to sing with a characteristic rattling sound that can be heard from afar. When night falls, they also go hunting. They can open their mouths so wide that they can catch insects such as moths during their flight. The way they fly is also nice to see. Almost bat-like, with jerking, fluttering movements, they move through the air. Only in the early morning do they return to their hiding place or nest. They do not nest in trees but simply lay their eggs on bare ground under a tree, bush or shrub.

If they have young, they are alone in the nest for a long time. Both parents take care of the young, but have a clear division of tasks. The mother feeds and warms her young, father keeps watch.

The nightjar also occurs in the Netherlands, but there it is a migratory bird that spends the winters in tropical Africa.