Reigers

Herons


Groene Reiger/Green herron Butorides virescensNatuur Nature vogels birds Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles

Foto: sigipics

Groene Reiger

Green Heron

Butorides virescens

45 cm  (18 in)

Dit is een mooie, kleine reigersoort die in heel Amerika veel voorkomt. De vogel heeft een glanzende groen-zwarte kuif, zijn is groen en de buik grijs. De nek en hals zijn bruin en de keel wit. De vleugels lopen over van donkergrijs naar groen/blauw aan de uiteinden en hij heeft korte geel/rode poten.

Hij houdt zijn nek vaak dicht tegen zijn lichaam waardoor hij nog kleiner lijkt dan hij werkelijk is. Maar als hij plotseling een prooi ontwaart steekt hij zijn nek uit en is deze verrassend lang.

Net zoals bij de meeste reigersoorten is zijn de jachttactiek roerloos op de oevers te staan en te wachtend tot een prooi voorbij komt zwemmen, lopen of vliegen want hij jaagt niet alleen op vis, maar ook op kikkers, kleine reptielen en grote insecten. Daarnaast heeft hij nog een andere interessante jacht techniek.
Wanneer hij een kleine prooi heeft gevangen en gedood, zoals een insect, eet hij deze soms niet op, maar gebruikt het als lokaas om grotere prooien zoals vissen te vangen. In onderstaand filmpje zie je hoe hij een libelle als aas gebruikt.

De vogels bouwen hun nest voornamelijk in bomen gebouwd van kleine takken en bladeren. Soms bouwen ze hun nest ook op de grond aan de waterkant.

Zowel het mannetje als vrouwtje zorgen voor de bouw van het nest, het uitbroeden van de eieren en het voeren van de jongen. Een paartje blijft het hele seizoen samen maar hoeft niet per definitie het jaar erop weer samen te broeden

https://www.youtube.com/watch?v=K_Tv8bpiHQo

This is a beautiful little heron species that is common throughout America. The bird has a glossy green-black crest, its green is green and its belly is grey. The nape and neck are brown and the throat white. The wings change from dark gray to green/blue at the tips and he has short yellow/red legs.

He often keeps his neck close to his body, making him appear even smaller than he really is. But when it suddenly sees prey, it sticks its neck out and it is surprisingly long.

Like most heron species, its hunting tactic is to stand motionless on the banks and wait for prey to swim, walk or fly by as it hunts not only for fish, but also frogs, small reptiles and large insects. He also has another interesting hunting technique.
When it has caught and killed small prey, such as an insect, it sometimes does not eat it, but uses it as bait to catch larger prey such as fish. In the video below you can see how he uses a dragonfly as bait.

The birds build their nests mainly in trees built from small branches and leaves. Sometimes they also build their nests on the ground at the water's edge.

Both the male and female take care of building the nest, incubating the eggs and feeding the young. A pair stays together all season but does not necessarily have to breed together again the following year


vWitbuikreiger /  Tricolored heron Egretta tricolor

Witbuikreiger  

Tricolored heron

Egretta tricolor
56-76 cm (22-30 inch)

Deze prachtige, middelgrote, langbenige reigers, met grijs blauwe veren en een witte buik.  Hebben in het broedseizoen ook nog lange blauwe pluimen op hun hoofd.

Hij besluipt zijn prooi in ondiep of dieper water, vaak rennend terwijl hij dat doet. Hij leeft van vissen, schaaldieren, reptielen en insecten. 


Grote zilverreiger / great egret Ardea alba Natuur Nature vogels birds Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles

Grote zilverreiger 

Great egret

90 cm (36 in)

Ardea alba

 

De grote zilverreiger, in het Papiaments: Garza Blancu, is een opvallende vogel die je regelmatig, op zijn lange poten, ziet rond schreiden langs het water of in het gras.

Hij leeft van vis amfibieën kleine zoogdieren en soms ook reptielen en vogels. Hij foerageert meestal in ondiep water, maar ook op het land. Zijn jachttechniek is eenvoudig: langdurig roerloos staan tot een prooidier in de buurt komt, of heel rustig wadend zijn prooi achtervolgen. Eenmaal dichtbij, spiest hij zijn prooi aan zijn dolkvormige snavel.

Zijn nest maakt hij in bomen, vaak in kolonies met andere vogels.
In één legsel worden 3-4 eieren uitgebroed in 25-26 dagen, en na 40-60 dagen zijn de jongen volgroeid. Desalniettemin maken ze al lopend/klimmend uitstapjes van het nest na 20-30 dagen.

The great egret, in Papiamento: Garza Blancu, is a striking bird that you regularly see, on its long legs, howling around the water or in the grass.

It feeds on fish, amphibians, small mammals, and sometimes reptiles and birds. It usually forages in shallow water, but also on land. His hunting technique is simple: stand motionless for a long time until a prey animal comes close, or follow its prey very quietly while wading. Once close, it spears its prey with its dagger-shaped bill.

It makes its nest in trees, often in colonies with other birds.
In one clutch, 3-4 eggs are hatched in 25-26 days, and after 40-60 days the young are fully grown. Nevertheless, they make walking/climbing excursions from the nest after 20-30 days.


Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Amerikaanse Kleine Zilverreiger -

Snowy Egret 

65 centimeter (25 in)

Egretta thula

 

De Amerikaanse kleine zilverreiger is een middelgrote reiger met een spanwijdte van 100 centimeter. Hij is helemaal wit. Rondom de neusgaten, tussen de snavel en de gele ogen, is de huid geel en zichtbaar, tijdens het broedseizoen verkleurt dit  naar rood. De bovenkant en de punt van de snavel is donkergrijs van kleur. De onderkant van de bek is wit. De poten van de vogel zijn ook donkergrijs. Het mannetje en het vrouwtje zijn gelijk.

Het voedsel van de Amerikaanse kleine zilverreiger bestaat net zoals bij de meeste andere reigersoorten uit vis, week en schaaldieren, kikkers, kleine reptielen en insecten. De vogel staat vaak doodstil aan de waterkant wachtend op mogelijk passerende prooien. Vaak gebruikt de vogel ook zijn poten om half verscholen prooi uit de rivierbodem tevoorschijn te halen waarna hij deze met zijn lange snavel kan pakken. Ook scheert hij soms al vliegend laag over het water waarbij hij vliegensvlug een visje uit het water pikt. Ook zijn ze regelmatig te vinden rondom vee in open vlaktes om de insecten te vangen. Andere keren 'rennen' ze door het water al jagend op kleine rivierkreeftjes

Voortplanting

Deze vogel bouwt zijn nesten voornamelijk in reigerkolonies. Deze kolonies kunnen vaak bestaan uit meerdere soorten reigers. Deze reiger broedt zowel aan de kustlijn als bij oevers van zoetwatermeren. Het nest bestaat uit takken, bladeren en veren en wordt voornamelijk gemaakt in bomen en flinke struiken. Het mannetje verzamelt het materiaal waarmee het vrouwtje het nest maakt. 

Het vrouwtje legt 3 à 4 lichtblauw-groene eieren. De eieren worden zowel door het mannetje als het vrouwtje uitgebroed. Na een broed periode van 20 tot 26 dagen komen de eieren uit. Na 20 tot 25 dagen zitten de jongen volledig in de veren en kunnen ze het nest verlaten. Na anderhalve maand kunnen de jonge vogels zelfstandig leven.

Verspreiding en leefgebied

De Amerikaanse kleine zilverreiger komt  alleen voor in  Noord- en  Zuid Amerika. Hij komt voor van het zuiden van Canada tot en met Chili en  Argentinië. En hij is dus ook te vinden in het Caribisch gebied. In de warmere gebieden zijn de vogels permanente inwoners. In de koudere noordelijke en zuidelijke gebieden trekken de vogels in de koude periode naar warmer gelegen gebieden toe.

The American little egret is a medium-sized heron with a wingspan of 100 centimeters. He is all white. Around the nostrils, between the beak and the yellow eyes, the skin is yellow and visible, during the breeding season it discolours to red. The top and tip of the bill is dark gray in color. The underside of the beak is white. The bird's legs are also dark gray. The male and female are equal.

Like most other heron species, the American little egret's diet consists of fish, molluscs and crustaceans, frogs, small reptiles, and insects. The bird often stands still at the water's edge, waiting for possible passing prey. Often the bird also uses its legs to retrieve semi-hidden prey from the riverbed, after which it can grab it with its long bill. He also sometimes flies low over the water, quickly snatching a fish out of the water. They are also regularly found around livestock in open plains to catch the insects. Other times they 'run' through the water chasing small crayfish

Reproduction
This bird builds its nests mainly in heron colonies. These colonies can often consist of several species of herons. This heron breeds both on the shoreline and near the shores of freshwater lakes. The nest consists of branches, leaves and feathers and is mainly made in trees and large shrubs. The male collects the material with which the female makes the nest.

The female lays 3 to 4 light blue-green eggs. The eggs are incubated by both the male and the female. The eggs hatch after an incubation period of 20 to 26 days. After 20 to 25 days, the young are fully feathered and can leave the nest. After a month and a half, the young birds can live independently.

Distribution and habitat
The American little egret is only found in North and South America. It occurs from southern Canada to Chile and  Argentina. And so it can also be found in the Caribbean. In the warmer areas, the birds are permanent residents. In the colder northern and southern areas, the birds migrate to warmer areas during the cold period.


Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Amerikaanse Blauwe Reiger 

Great Blue Heron

100 cm (40 in)

Ardea herodias

Een grote vogel  met een spanwijdte van ca. 2 meter. De bovenzijde, vleugels en staart zijn grijs, waarbij de vleugeleinden zwart zijn. De kop is wit met een zwarte band door het oog, die doorloopt in een kuif. De buikzijde is lichtgrijs tot wit. Opvallend is de zwarte streep die van het oog naar de afhangende kuif loopt.

Biotoop

Drassige gebieden, kustlijn en mangrove gebieden.

Voorkomen

 Hij is wijdverspreid in Amerika.

Voedsel

Kleine vis, krabben, hagedissen, jonge leguanen en jonge vogels.


Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Kleine Blauwe Reiger 

Little Blue Heron 

60 cm (24 in)

Egretta caerulea

Het is een middelgrote reiger met een lange nek en een lange, spitse, blauwe of grijze snavel met een zwarte punt. Volwassen vogels hebben een blauwgrijs verenkleed. De poten zijn donkerblauw. Tijdens de broedperiode zijn het hoofd en de nek paars. Jonge vogels zijn wit met gele poten.

De kleine blauwe reiger voedt zich met vis, schaaldieren en insecten, waar hij op jaagt vanuit ondiep water of van op de wal, zittend op een tak. Hij broedt in kolonies, vaak met andere reigersoorten, op bomen of struiken. Het vrouwtje legt 3 tot 7 lichtblauwe eieren.