R O G G E N

R A Y S

Reuzenmanta  Manta Ray Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

R E U Z E N M A N T A
Deze majestueuze, imposante zee bewoners kunnen een spanwijdten tot wel 9 meter bereiken! Gevaarlijk zijn ze niet. De reuzenmanta voedt zich met plankton en kleine visjes die hij uit het water filtert.
Om te kunnen paren moeten de mannetjes ondersteboven onder het vrouwtje gaan zwemmen
Manta’s brengen, in tegenstelling tot andere roggen, hun jongen volledig ontwikkeld ter wereld. Een worp bestaat meestal uit 1 of 2 jongen die bij de geboorte al 1,2 meter breed zijn.
Reuzenmanta's hebben de grootste hersenen van alle vissen die tot nu toe zijn bestudeerd en zijn dan ook erg intelligent. Ze kunnen veel leren, hebben een goed geheugen en kunnen zichzelf zelfs in de spiegel te herkennen. Wat kan duiden op zelfbewustzijn net zoals dat bij mensapen, olifanten en dolfijnen vastgesteld is.

These majestic, imposing sea dwellers can reach wingspans of up to 9 meters! They are not dangerous. The manta rays feed on plankton and small fish that it filters out of the water.
In order to mate, the males have to swim upside down under the female
Mantas, unlike other rays, give birth to their young fully developed. A litter usually consists of 1 or 2 young that are already 1.2 meters wide at birth.
Giant manta rays have the largest brains of any fish studied to date and are highly intelligent. They can learn a lot, have a good memory and can even recognize themselves in the mirror. Which may indicate self-awareness, as has been observed in great apes, elephants and dolphins.

Pijlstaartrog Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Dasyatidae 

Max 2 meter (6,5 ft)

 

Pijlstaartrog


Pijlstaartroggen zijn een van de mooiste wezens in de zee. Ze leven in tropische tot gematigd zeewater.
Rond de ABC eilanden, komen verschillende soorten voor.
Hun naam komt van hun zweepachtige staarten, die veel langer dan het lichaam zijn. Bijna alle pijlstaartroggen hebben een of meer giftige stekels op hun staart, die ter verdediging wordt gebruikt. Het komt zeer zelden voor dat mensen worden aangevallen door een pijlstaartrog maar er is een bekende uitzondering. Op 4 september 2006 kwam tv-presentator Steve Irwin, ook bekend als 'the Crocodile Hunter', om het leven door een steek in de hartstreek door een pijlstaartrog. Hij was het derde gedocumenteerde slachtoffer van een steek met dodelijke afloop.
Roggen zijn, kraakbeenvissen. Hun hele skelet bestaat uit kraakbeen in plaats van uit bot.
De ogen van pijlstaartroggen bevinden zich bovenop hun lichaam, maar hun mond, kieuwen en neusgaten bevinden zich aan de onderkant. ( zie foto) Hierdoor kunnen pijlstaartroggen hun prooi niet zien, maar gebruiken ze geur- en elektroreceptoren om voedsel te vinden. Pijlstaartroggen voeden zich voornamelijk met weekdieren, schaaldieren zoals krabben, kokkels, oesters, zeeslakken en kleine vissen. Pijlstaartroggen zijn eierlevendbarend, wat betekent dat de 5 tot 10 piepkleine, miniatuur roggetjes levend ter wereld komen uit eieren die in het lichaam worden uitgebroed.

 Whiptail stingrays


Stingrays are one of the most beautiful creatures in the sea. They live in tropical to temperate seawater.
There are several species around the ABC islands.
Their name comes from their whip-like tails, which are much longer than the body. Almost all stingrays have one or more poisonous spines on their tails, which are used for defense. It is very rare for humans to be attacked by a stingray but there is a known exception. On September 4, 2006, TV host Steve Irwin, aka 'the Crocodile Hunter', was killed by a stingray stabbing the heart. He was the third documented victim of a fatal stab.
Rays are, cartilaginous fish. Their entire skeleton is made up of cartilage instead of bone.
Stingrays' eyes are on the top of their bodies, but their mouth, gills, and nostrils are on the bottom. (see photo) Because of this, stingrays cannot see their prey, but use scent and electroreceptors to find food. Stingrays mainly feed on mollusks, crustaceans such as crabs, clams, oysters, sea snails and small fish. Stingrays are ovoviviparous, meaning that the 5 to 10 tiny, miniature rays are born alive from eggs that are incubated inside the body.