Gobys  Blennys Grommers Goat fish


Grondel /Goby

 Gobiiformes 

10 centimetres (4 in)

Grondel is de naam voor veel soorten kleine vissen met grote koppen en taps toelopende lichamen. Het grootste deel van hun dieet bestaat uit slakken en larven van waterinsecten. Ze zijn meestal klein van formaat, en worden over de hele wereld gevonden, maar vooral veel in de tropen.
Ze lopen liever met hun vinnen over de bodem dan dat ze zwemmen en hebben ook een zwakke zuignap gevormd door de versmelting van hun buikvinnen.
Velen zijn felgekleurd en sommige, zijn transparant.

Goby is the name for many species of small fish with large heads and tapered bodies. Most of their diet consists of snails and aquatic insect larvae. They are usually small in size, and are found all over the world, but especially common in the tropics.

They prefer to walk with their fins on the bottom than swim and also have a weak suction cup formed by the fusion of their pelvic fins.
Many are brightly colored and some, are transparent.

 

Blennys

Blenniiformes

2,5 cm (1 in)  

Dit zijn heel kleine visjes en typisch bodembewoners van ondiep water. Ze leven een terug getrokken bestaan en graven zich in de zandbodem of bewonen spleten in riffen of zelfs lege schelpen van weekdieren. Ze zijn enigszins territoriaal van aard en voeden zich met kleine ongewervelde dieren (bijv. garnalen, slakken) en kleine vissen.

These are very small fish and typical bottom dwellers of shallow water. They live a secluded existence, burrowing in sandy bottoms or inhabiting crevices in reefs or even empty mollusc shells. They are somewhat territorial in nature and feed on small invertebrates (eg shrimp, snails) and small fish.

Grommer Grunt 

Anisotremus
30cm (12 in)

Grommer grunt juvenile Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Grunts ondergaan een drastische verandering in kleur en patroon van de juveniele naar de volwassen fase. Grunts worden bijna altijd gevonden in grote scholen. Het dieet van leden van deze familie bestaat uit wormen, zoöplankton en kleine schaaldieren. 

Grunts undergo a drastic change in color and pattern from the juvenile to the adult stage. Grunts are almost always found in large schools. The diet of members of this family consists of worms, zooplankton and small crustaceans.

Spotted Goatfish baardvis Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Spotted goatfish

Baardvis

Pseudupeneus maculatus

21 cm (8 in)

De gevlekte geitvissen, zijn zeebarbeelvissen. Hij heeft drie grote roodzwarte vlekken aan de bovenzijde en onder de rugvinnen. Hun kleur verandert met verandering in hun fysieke omstandigheden, maar ze zijn meestal bleek met roodachtige of geelbruine schubben en een lichtblauwe vlek in het midden van hun lichaam. Deze familie van vissen heeft ook een hoogontwikkeld paar barbelen, dat is de baard waar hij naar genoemd is. 

Deze "baard" heeft een krachtige structuur met spieren, een kraakbeenachtig skelet en sensorische organen die hen helpen ongewervelde dieren te voelen, aan te raken en te vinden van onder de zandige gebieden van de zee.

Je ziet ze vooral in  ondiep water tot een diepte van 40 m (zelden tot 90 m), vooral op zand- en rotsbodems in rifgebieden. Vaak in groepen. Jonge juvenielen worden vaak gevonden op bedden van zeegras. Hij voedt zich alleen overdag met krabben, garnalen en kleine vissen. Tijdens het foerageren in het zand, wordt het meestal op de voet gevolgd door lipvissen, geelstaartsnappers en jacks om zich te voeden met prooien die ontsnapt aan de Goatfish. Bij reinigingsstations staan deze geitvissen vaak in de rij om zich te laten reinigen door poetsvissen of garnalen. De vissen die worden schoongemaakt, hebben een dieprode kleur, terwijl de andere wachtende vissen hun normale lichtroze kleur hebben. Bij het schoonmaken namen ze weer hun normale lichtroze kleur aan. Waarschijnlijk dient deze kleurverandering als een signaal voor de schoonmakers wanneer ze kunnen starten en moeten stoppen.

The spotted goatfish, family Mullidae, are marine mullet fish whose distribution can be easily found in Mexico, the western Atlantic, and the Caribbean Sea. This range of mullet fish has a series of three large reddish-black blotches on the upper side and beneath the dorsal fins. Their color changes with change in their physical conditions, but they are usually pale with reddish or yellowish-brown scales and a pale blue spot in the center of their body. This family of fish also has a highly developed pair of barbels, a long, powerful structure with muscles, a cartilaginous skeleton, and sensory organs that help them sense, touch, and find invertebrates from underneath the sandy areas of the sea.

Inhabits shallow waters to depths of 40 m (rarely down to 90m), especially over sand and rock bottoms in reef areas. Often in groups.  Young juveniles often found on beds of sea grass. It feeds only during the day on crabs, shrimps and small fishes . While foraging in the sand, it is usually closely followed by wrasses, yellow tail snappers and jacks in order to feed on prey that escapes from the Goatfish. At cleaning stations, these goatfish often queue up to let themselves be cleaned by cleanerfish or shrimps. The fish that is being cleaned shows a deep red color, while the other waiting show their normal pale pink color. When cleaned they assumed their normal pale pink color again. Probably this change of color serves as a signal to the cleaners when they can start and should stop.