R O O F V O G E L S

Birds of prey

Caracara/Wara Wara Caracara plancus  Natuur Nature vogels birds Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles

Kuif Caracara 

Crested Caracara 

Caracara plancus 
49–58 cm (19–23 in) spanwijdte 122–129 cm (48–51 in) 

De Kuif Cara Cara is de nederlandse naam, Wara Wara is papieaments.

Het is de grootste en bekendste roofvogel van Aruba- Bonaire en Curacao.

De vogel heeft een spanwijdte van 120 tot 130 cm en een gewicht van 850 tot 1500 gram. Het is een indrukwekkende donkergrijs-bruine vogel met een roomwitte hals en een opvallende oranje kop.

In het broedseizoen kun je de luchtgevechten zien die de mannetjes in de lucht houden om de gunsten van een vrouwtje.

Na de paring maakt de Caracara een nest van dunne takken, gedroogde uitwerpselen en veren, vaak bovenin een palmboom of hoge zuilcactus.

Hij voelt zich thuis op droge vlaktes met doornstruiken en cactussen. hij heef in tegenstelling tot de meeste roofvogels, sterke lange poten waarmee hij ook op de grond voedsel zoekt zoals hagedissen en muizen maar ook kadavers van grotere dieren. zoals Leguanen, aangereden wild en geiten.

The Crested Cara Cara is the Dutch name, Wara Wara is Papiamento.

It is the largest and best-known bird of prey in Aruba, Bonaire and Curacao.

The bird has a wingspan of 120 to 130 cm and a weight of 850 to 1500 grams. It is an impressive dark grey-brown bird with a creamy white neck and a striking orange head.

In the breeding season you can see the dogfights that keep the males in the air for the favors of a female.

After mating, the Caracara makes a nest of thin branches, dried droppings and feathers, often at the top of a palm tree or tall columnar cactus.

It feels at home on dry plains with thorn bushes and cacti. In contrast to most birds of prey, it has strong long legs with which it also searches for food on the ground, such as lizards and mice, but also carcasses of larger animals. such as iguanas, knocked-down game and goats.

Arubaanse holen uil /Shoco Athene cunicularia arubensis Arubaanse holen uil /Shoco Athene cunicularia arubensis Natuur Nature vogels birds Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles

Arubaanse holen uil Shocogo

Athene cunicularia arubensis

18 tot 25 cm (11 in)

Er wordt aangenomen dat de shocogo een volledige en afzonderlijk soort uil is. En hij komt na alle waarschijnlijkheid al minstens anderhalf miljoen jaar op Aruba voor.

De Arubaanse holenuil leeft in holen op de grond in gebieden met lage cactusbegroeiing en droog bos. Als de shoco geen kuil kan vinden, graaft ze zelf een kuil in zachte grond. 

Het hol dient als schuil en als nestplaats. De shoco legt 1 of 2 eieren om de dag totdat ze alle eieren heeft gelegd. Een shoco kan tot 4 eieren leggen, die gedurende 3-4 weken worden bebroed. De jonge uiltjes worden 3 maanden verzorgd totdat ze het nest uit komen.
Het voedsel bestaat voornamelijk uit muizen, hagedissen en grote insecten, Hierop zet hij de jacht in vanaf de grond; lopend of rennend. Ook kan hij vanaf een hoge plek zijn prooi op sporen en deze met de voeten te vangen. De Shoco is overdag actief, maar is later op de dag en ’s avonds actiever met jagen.
Omdat een groot deel van de levensgeschiedenis van deze subsoort nog onbekend is, wordt de populatie binnen het beschermde gebied van de  Arikok Nationaal park gevolgd. 

 

It is believed that the shocogo is a complete and separate species of owl. And in all probability it has been in Aruba for at least one and a half million years.

The Aruban burrowing owl lives in burrows on the ground in areas of low cactus vegetation and dry forest. If the shoco can't find a hole, she digs a hole in soft soil herself.

The burrow serves as a shelter and nesting place. The shoco lays 1 or 2 eggs every other day until she has laid all the eggs. A shoco can lay up to 4 eggs, which are incubated for 3-4 weeks. The young owls are cared for for 3 months until they come out of the nest.
The food consists mainly of mice, lizards and large insects, on which he starts the hunt from the ground; walking or running. It can also track its prey from a high place and catch it with its feet. The Shoco is active during the day, but is more active hunting later in the day and in the evening.
Because much of the life history of this subspecies is still unknown, the population is monitored within the protected area of ​​the Arikok National Park.

Amerikaanse torenvalk / American kestrel / Kinikini  Falco sparverius Natuur Nature vogels birds Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles

Amerikaanse torenvalk
American kestrel 

Falco sparverius
19-21 cm (7,5 in) spanwijdte 51–61 cm (20–24 in)

In het Papieamnets Kinikini  is een kleine roofvogel die overal op de eilanden voorkomt. Zowel in natuurgebieden als in woonwijken.
Het mannetje is iets kleiner dan het vrouwtje.
Voortplanting:
Torenvalken bouwen zelf geen nesten. Ze gebruiken de nesten van andere vogels of broeden in rotsholten.
Voedsel: Hagedissen, kleine vogels of grote insecten 

Kinikini  in Papiamento is a small bird of prey that can be found all over the islands. Both in nature reserves and in residential areas.
The male is slightly smaller than the female.
Reproduction:
Kestrels do not build their own nests. They use the nests of other birds or breed in rock cavities.
Food: Lizards, small birds or large insects


Visarend / Osprey Pandion haliaetusNatuur Nature vogels birds Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles

Visarend

Osprey

Pandion haliaetus
60 cm (24 in) spanwijdte 1.80 meter (71 in)

Zoals de naam al aangeeft leeft hij voornamelijk van vis en is vooral bij de zeekust te vinden. Visarenden vliegen over het wateroppervlak op zoek naar prooi die zich vlak onder het wateroppervlak bevindt. Wanneer er een vis wordt gezien, duikt de arend met zijn kop vooruit naar beneden, en op het laatste moment gooit hij zijn poten naar voren om de vis te pakken. Zijn klauwen zijn vlijmscherp en op de poten zitten kleine stekels, zodat de visarend zijn glibberige prooi beter kan vastpakken. Hij kan ook tot een meter onder water duiken. 

As the name implies, it mainly lives on fish and is mainly found near the sea coast. Ospreys fly over the surface of the water in search of prey that is just below the surface of the water. When a fish is spotted, the eagle dives head first, and at the last moment throws its legs forward to grab the fish. Its claws are razor sharp and the legs have small spines, so the osprey can better grip its slippery prey. It can also dive up to a meter under water.


Witsaart buizerd / White-tailled Haw/ Partawela/ FalkiWitstaart Buizerd Natuur Nature vogels birds Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles

Witsaart buizerd

White-tailled Haw

Geranoaetus albicaudatus
44–60 cm (17–24 in) spanwijdte 118–143 cm (46–56 in)

Zijn favoriete jachttechniek is om te zweven en de omgeving te observeren op tekenen van potentiële prooien zoals hagedissen, muizen, kleine vogels, grote insecten en zullen ook aas eten als het zo uitkomt.

Broedparen witstaartbuizerd bouwen nesten van doornige planten die ze bekleden met zachte materialen.

His preferred hunting technique is to soar and observe the environment for signs of potential prey such as lizards, mice, small birds, large insects and will also eat carrion when appropriate.

Breeding pairs of white-tailed hawks build nests from thorny plants that they line with soft materials.