Water vogels
Shore birds

Wanner je naar Aruba, Bonaire of Curacao gaat, kun je niet om de flamingo`s heen. Ze zijn bijna het symbool van de ABC eilanden en je zult ze dan ook zeker tegenkomen.
Bonaire is één van de weinige broedplaatsen van roze flamingo's ter wereld. En vanuit hun broedgebied bezoeken ze ook de andere eilanden om daar te fourageren. 

Het is dan ook een opvallende vogel met zijn roze veren, lange nek en poten en krome snavel. Die kleur krijgen ze door de schaaldieren die ze eten. 

Flamingo's houden hun kop in het water met hun snavel ondersteboven en gebruiken hun tong als zuiger om water en modder door een stel laagjes (kleine uitstekels) te drukken aan de binnenkant van hun bek. De kleine schaaldieren, delen van vegetatie en micro-organismen die worden gevangen, worden vervolgens opgegeten. Lange nekken en poten maken het opnemen van voedsel efficiënt doordat ze in dieper water kunnen verblijven in tegenstelling tot andere vogels.

Gedurende het broedseizoen beoefenen de flamingo's uitgebreid met het hof maken van een partner. Wanneer er eenmaal een paar gevormd is, maken de flamingo's verhoogde nesten door het ophopen van modder. Een enkele ei wordt in het nest gelegd en begint het broeden, wat door beide ouders wordt gedeeld. Op de warme momenten van de dag wordt het ei beschermd door het in de schaduw te houden.

When you go to Aruba, Bonaire or Curacao, you cannot ignore the flamingos. They are almost the symbol of the ABC islands and you will certainly encounter them.
Bonaire is one of the few breeding grounds of pink flamingos in the world. And from their breeding grounds they also visit the other islands to forage there.

It is therefore a striking bird with its pink feathers, long neck and legs and curved bill. They get that color from the crustaceans they eat.

Flamingos hold their heads in the water with their bills upside down and use their tongues as pistons to force water and mud through a series of layers (tiny projections) on the inside of their mouths. The small crustaceans, parts of vegetation and microorganisms that are captured are then eaten. Long necks and legs make food intake efficient by allowing them to dwell in deeper water unlike other birds.

During the breeding season, the flamingos extensively practice courting a mate. Once a pair has formed, the flamingos make raised nests by accumulating mud. A single egg is laid in the nest and incubation begins, which is shared by both parents. During the warm times of the day, the egg is protected by keeping it in the shade.

Amerikaanse BontbekplevierNatuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Amerikaanse Bontbekplevier 

Semipalmated Plover

Charadrius semipalmatus

14 to 20cm

De Amerikaanse Bontbekplevier wordt ca. 14 to 20cm groot en heeft een spanwijdte van ca. 35 tot 56cm. Volwassenen hebben een grijsbruine rug en vleugels, een witte buik en borst, en een zwarte nekband. Ze hebben een bruine pet, een wit voorhoofd, een zwart dievenmasker rond de ogen en een korte oranje en zwarte snavel. Ze lijken veel op de Europese Bontbekplevier al is deze meer gedrongen.

Biotoop

Zijn broedbiotoop bestaat uit open terrein als stranden of zandvlaktes. Ze nestelen op de grond in een open gebied met weinig of geen plantengroei.

Voorkomen

De Amerikaanse Bontbekplevier broeden in het noorden van Canada en Alaska. Het zijn trekvogels en overwinteren in de kustgebieden van de zuidelijke Verenigde Staten, het Caribisch gebied en een groot deel van Zuid-Amerika.

Voedsel

Ze foerageren naar voedsel op stranden, wadplaten en velden, meestal al lopend op zicht. Ze eten insecten, kreeftachtigen en wormen.

The American Ringed Plover is about 14 to 20cm tall and has a wingspan of about 35 to 56cm. Adults have a grey-brown back and wings, a white belly and chest, and a black neck band. They have a brown cap, a white forehead, a black thief mask around the eyes and a short orange and black bill. They look a lot like the European Ringed Plover although it is more stocky.

Biotope
Its breeding habitat consists of open terrain such as beaches or sandy plains. They nest on the ground in an open area with little or no vegetation.

Prevent
The American Ringed Plover breed in northern Canada and Alaska. They are migratory and winter in the coastal regions of the southern United States, the Caribbean, and much of South America.

Food
They forage for food on beaches, mudflats and fields, usually walking by sight. They eat insects, crustaceans and worms.


Kleine Geelpootruiter Lesser Yellowlegs  Tringa flavipes

Kleinste zandloper

Least sandpiper

Amerikaanse Oeverloper - Spotted Sandpiper - Tringa macularia