Inktvissen
Octopus 

 

OctopusNatuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Octopus 

Octopoda 
25 cm (10 in)

Octopussen komen voor in alle wereldzeeën en oceanen, en kunnen korte tijd op het droge leven, zolang hun kieuwen maar vochtig zijn. De 8 vangarmen zijn met zuignappen bedekt. om zich te beschermen kunnen ze een inktwolk te spuiten. Het zijn weekdieren, dus ze hebben geen enkele vorm van een skelet. Dat stelt ze in staat om overal in en uit te kruipen dat niet kleiner is dan hun oog! Hierdoor kunnen ze zich in allerlei spleten nestelen om op zoek te gaan naar voedsel of een schuilplaats. Dat  voedsel bestaat voornamelijk uit krabben, garnalen, weekdieren en vissen. Het enige harde deel in zijn lichaam is de hoornachtige bek die lijkt op die van een papegaai.

Octopussen zijn bijzonder intelligente dieren die beschikken over een korte en lange termijn geheugen. Twee derde van de zenuwcellen bevindt zich niet in de hersenen, maar in de vangarmen. Wat dit wil zeggen is dat iedere tentakel voor zich kan denken. Hierdoor is de octopus ontzettend creatief en flexibel als hij in een onbekende situatie beland. Zo kan hij een fles openen, uit een net ontsnappen of de textuur en kleur van zijn huid aanpassen aan een nieuwe omgeving. Hij kan zelfs een ander schepsel imiteren om zo vijanden weg te jagen.
Onderzoek heeft aangetoond dat de octopus in staat is allerlei patronen en vormen goed van elkaar te onderscheiden. Ook zijn zij goed in staat tot leren. Verder wordt er soms 'speelgedrag' vertoond zoals blijkt uit het onderzoeken en manipuleren van voorwerpen en speelgoed dat zich in aquaria bevindt. Het is bekend dat exemplaren die in aquaria worden gehouden, soms het aquarium verlaten en op zoek gaan naar voedsel.

Deze buitengewone dieren leven helaas niet erg lang. De voortplanting luidt ook de dood in. Mannetjes sterven enkele maanden na de paring. Bij sommige soorten bewaren de vrouwtjes het sperma enkele weken in het lichaam, totdat de eieren zijn gerijpt. Na de bevruchting, legt het vrouwtje ongeveer 200.000 eitjes. De eitjes hangen in trossen vanaf het plafond van het hol, of worden een voor een op de bodem gelegd. Het vrouwtje bewaakt de eieren tegen roofdieren en blaast er regelmatig water overheen om ze van zuurstof te voorzien. Zij eet gedurende deze periode (ongeveer een maand) niet. Als de eieren uitkomen sterft het vrouwtje en de baby-octopussen drijven dan enige tijd in wolken plankton, waarbij zij leven van de larven van krabben en zeesterren e.d. totdat zij terugzinken naar de bodem van de zee. 

Wil je nog meer weten over dit fascinerende dier, kijk dan naar dit filmpje.

Octopuses are found in all the world's seas and oceans, and can live on dry land for a short time, as long as their gills are moist. The 8 catch arms are covered with suction cups. to protect themselves they can spray an ink cloud. They are mollusks, so they don't have any kind of skeleton. That allows them to crawl in and out of anything no smaller than their eye! This allows them to nestle in all kinds of crevices to look for food or shelter. That food consists mainly of crabs, shrimps, mollusks and fish. The only hard part in its body is the horny beak that resembles that of a parrot.

Octopuses are very intelligent animals that have short and long term memories. Two thirds of the nerve cells are not located in the brain, but in the traps. What this means is that each tentacle can think for itself. This makes the octopus very creative and flexible if it ends up in an unfamiliar situation. For example, he can open a bottle, escape a net or adjust the texture and color of his skin to a new environment. He can even imitate another creature to scare away enemies.
Research has shown that the octopus is capable of distinguishing all kinds of patterns and shapes. They are also capable of learning. In addition, 'playing behaviour' is sometimes shown as evidenced by examining and manipulating objects and toys that are in aquariums. It is known that specimens kept in aquariums sometimes leave the aquarium and go in search of food.

Unfortunately, these extraordinary animals do not live very long. Reproduction also heralds death. Males die several months after mating. In some species, the females keep the sperm in the body for several weeks, until the eggs have matured. After fertilization, the female lays about 200,000 eggs. The eggs hang in bunches from the ceiling of the burrow, or are laid one by one on the bottom. The female guards the eggs against predators and regularly blows water over them to provide them with oxygen. She does not eat during this period (about a month). When the eggs hatch, the female dies and the baby octopuses float for some time in clouds of plankton, feeding on the larvae of crabs and starfish, etc., until they sink back to the bottom of the sea.

If you want to know more about this fascinating animal, watch this video.


v Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Pijlinktvis  Squit

Sepioteuthis sepioidea
60 cm (24 in)

Pijlinktvissen danken hun naam aan hun uiterlijk. Ze hebben een langwerpige, cilindrische mantel, met aan het achterste uiteinde twee zijwaarts gerichte vinnen, waardoor ze een 'pijlvorm' hebben. Bij sommige soorten lopen de vinnen door tot aan de voorkant van de mantel. Ze hebben een duidelijk ontwikkelde kop met twee ogen. Aan de voorkant van de kop, rondom de mond, dragen ze tien met zuignappen bezette tentakels. Acht daarvan zijn gewone armen, twee zijn langere vangtentakels. De schelp is gereduceerd tot een enkele vlakke plaat, die in de bovenzijde van de zachte gespierde mantel is ingebed. De achterkant  heeft de vorm van een sifon, waarmee ze volgens het principe van de straalaandrijving kunnen bewegen. 

Pijlinktvissen bewegen zich doorgaans voort met gebruik van de twee zijvinnen, waarmee ze zowel vooruit als achteruit kunnen zwemmen. Voor hoge snelheid gebruiken ze de sifon, waarmee ze uitsluitend achteruit kunnen wegschieten, dat wil zeggen met de armen achteraan. Deze manier van voortbewegen wordt vooral gebruikt om aan predatoren te ontsnappen. Hiervoor gebruiken ze soms ook hun inktblaas waarmee ze de achtervolger kunnen verblinden. 

Inktvissen zijn carnivoren en kunnen met hun sterke armen en zuignappen relatief grote dieren efficiënt overweldigen. maar ze eten ook veel kril en plankton. Bij sommige soorten bevat het speeksel van de inktvis gifstoffen die de prooi bedwingen. Dn zijn lichaam.De diepzee-inktvis Taningia danae is gefilmd die verblindende lichtflitsen afgeeft van grote fotoforen op zijn armen om potentiële prooien te verlichten en te desoriënteren.

Inktvissen behoren tot de meest intelligente ongewervelde dieren. Zo jagen groepen Humboldt-inktvissen coöperatief, terwijl ze 's nachts door het water omhoog bewegen en hun verticale en horizontale bewegingen coördineren tijdens het foerageren.

De maakt gebruik van een complexe reeks kleurveranderingen tijdens sociale interacties en het voortplantingsritueel. Ze hebben een reeks van ongeveer 16 lichaamspatronen in zijn hun repertoire. 
Ze hebben een  levenscyclus van ongeveer een jaar, ze groeien snel en sterven snel na het  paren.

Squids get their name from their appearance. They have an elongated, cylindrical shell, with two laterally pointing fins at the rear end, giving them an 'arrow shape'. In some species, the fins extend to the front of the mantle. They have a clearly developed head with two eyes. At the front of the head, around the mouth, they bear ten tentacles covered with suction cups. Eight of them are regular arms, two are longer trapping tentacles. The shell is reduced to a single flat plate, which is embedded in the top of the soft muscular mantle. The back  has the shape of a siphon, with which they can move according to the principle of the jet propulsion.

Squids generally move using their two lateral fins, which allow them to swim both forwards and backwards. For high speed, they use the siphon, which allows them to shoot only backwards, that is, with the arms at the back. This way of locomotion is mainly used to escape predators. For this they sometimes also use their ink bladder with which they can blind the pursuer.

Cuttlefish are carnivores and can efficiently overwhelm relatively large animals with their strong arms and suction cups. but they also eat a lot of krill and plankton. In some species, the squid's saliva contains toxins that subdue the prey. Dn its body. The deep-sea squid Taningia danae has been filmed emitting blinding flashes of light from large photophores on its arms to illuminate and disorient potential prey.

Cuttlefish are among the most intelligent invertebrates. For example, groups of Humboldt squid hunt cooperatively, moving up through the water at night and coordinating their vertical and horizontal movements while foraging.

It uses a complex series of color changes during social interactions and the reproductive ritual. They have a range of about 16 body patterns in their repertoire.
They have a life cycle of about a year, they grow quickly and die soon after mating.


Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Borstelworm /Seaworm

Hermodice carunculata 

15 cm (6 in)

Ze lijken op het eerste gezicht meer op rupsen dan op wormen. Ze kunnen verschillende kleuren hebben. Dat varieert van groenachtig, tot geelachtig, tot roodachtig, grijsachtig tot wit met een parelachtige gloed. Je vindt hem op koralen en rotsen.
Het is een vraatzuchtig roofdier dat zijn dieet aanvult met plantaardig materiaal. Hij is giftig dus je moet hem niet aanraken, maar je moet natuurlijk niets aanraken tijden het duiken of snorkelen.


Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Flamingotong slak / Flamingo tongue snail

Cyphoma gibbosum
25-35 mm (0,98-1,38 inch)

Deze slak lijkt helder oranjegeel van kleur met zwarte aftekeningen.  De soort vertoont veel kleurvariatie, en verschillende kleurvormen en -patronen zijn in de loop der tijd als aparte soorten beschreven en benoemd. De mantelflappen kunnen worden ingetrokken, waardoor de schaal zichtbaar wordt, maar dit gebeurt meestal alleen wanneer het dier wordt aangevallen.

De flamingo-tongslak voedt zich door de poliepen van het koraal te schrapen  waarop hij leeft. Volwassen vrouwtjes  hechten eieren aan koraal waarmee ze zich onlangs hebben gevoed. Na ongeveer 10 dagen komen de larven uit. Juvenielen hebben de neiging om aan de onderkant van koraaltakken te blijven, terwijl volwassenen veel zichtbaarder en mobieler zijn. 


Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Zee egel / Sea Urchins

Echinoidea
15 cm (6 in)

Zee-egels zijn een van de minst populaire zee bewoners. Hun verdediging tegen roofdieren zijn hun harde stekels. Als je per ongeluk op een zee-egel gaat staan is dat bijzonder pijnlijk, maar de haast nooit gevaarlijk. De stekels van de meeste soorten zijn niet giftig, maar het zijn een soort splinters die diep in je huid dringen en heel lastig te verwijderen zijn. Ze komen zowel op grote dieptes als aan de kust voor. Om te voorkomen dat je er per ongeluk op gaat staan kun je beter niet te ver de zee in lopen en gaan zwemmen zodra je de bodem niet meer kan zien.

Naast hun lange stekels hebben ze ook nog kortere stekels en daartussenin weer buisvoetjes waarmee ze eten en lopen. De uiteinden van deze voetjes zijn een soort vacuümpompjes waar aan het dier zich voorttrekt. Ze kunnen daarmee alle kanten op bewegen. Ze bewegen langzaam, maar kunnen toch flinke afstanden afleggen. De stekels zijn bevestigd met behulp van een soort kogelgewricht. Hierdoor kunnen ze alle kanten op bewegen en worden soms ook gebruikt ze om eten naar hun mond te brengen of zich mee voort te duwen. Zwemmen kunnen ze niet dus leven ze op de bodem van de zee, waar ze algen grazen of organisch afval opruimen.

Hoewel het heel moeilijk is om te zien, heb je mannetjes en vrouwtjes bij zee-egels. De eicellen worden door de vrouwtjes in het water los gelaten en in het water door de spermacelen van de mannetjes bevrucht. Uit de eitjes ontstaan larven die met het plankton hoog in het water drijven totdat ze, na een aantal gedaanteverwisselingen, naar de bodem zakken en stekels hebben gekregen. Ze zinken omdat zich in die fase de stekels van kalk beginnen te vormen.


Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Zeester / Starfish

Asteroidea
15 cm (6 in)

Zeesterren hebben de meest uiteenlopende vormen, kleuren en maten. De meeste soorten hebben een middelgrote lichaamsschijf en vijf dikke relatief korte armen, maar bij andere is de schijf veel groter of kleiner en zijn er meer of langere armen. Hun mond zit aan de onderkant en ze bewegen met kleine voetjes net zoals de zeekomkommer. Zwemmen kunnen ze niet.

Ze eten vooral weekdieren en mosselen, maar ook dierlijk afval. De zeester kan een mossel openbreken door twee armen op de linkerklep en de andere armen op de rechterklep vast te zetten. De mossel sluit haar kleppen met de sterke sluitspier, maar de zeester heeft geduld. Naast het feit dat de mossel constant kracht moet zetten op zijn sluitspier, krijgt hij ook geen zuurstof meer omdat de zeester zijn watertoevoer afsluit. Als de mossel moe wordt, begint de zeester te trekken, en na enkele uren volhouden laat de mossel vaak de schelphelften los. De zeester stulpt dan zijn maag naar buiten en legt die over de weerloze mossel. Zo wordt de mossel opgegeten en verteerd.

Zeesterren paren niet maar laten hun geslachtscellen vrij in het zeewater. De larven van de meeste zeesterren  zien eruit als doorzichtige, garnaalachtige diertjes. De larven doorlopen verschillende ontwikkelingsstadia voordat ze veranderen in een kleine zeester. 


Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Zee komkommer / Sea cucumber

Holothuria thomasi

1 meter (3 ft)

Alle zeekomkommers behoren tot de familie van de stekelhuidigen net als zeesterren en zee-egels, wat betekent dat ze een hard inwendig skelet hebben en 5 lichaamsdelen van gelijke grootte die rond een centrale as zijn gerangschikt. De meeste stekelhuidigen hebben honderden kleine voetjes die samenwerken om te bewegen en voedsel te vangen  zoals algen, minuscule waterdieren of afvalmaterialen, die ze verzamelen met 8 tot 30 buisvoeten die eruitzien als tentakels rond hun mond. 
Als ze worden bedreigd, laten sommige zeekomkommers kleverige draden los om hun vijanden te verstrikken. Anderen kunnen hun eigen lichaam verminken als verdedigingsmechanisme. Ze trekken met geweld hun spieren samen en stoten sommige van hun interne organen uit hun anus. De ontbrekende lichaamsdelen groeien weer snel terug.
De reproductie is niet erg intiem. De dieren laten zowel eieren als sperma vrij in het water en bevruchting vindt plaats wanneer ze elkaar ontmoeten. Er moeten veel individuen in een zeekomkommerpopulatie zijn om deze reproductieve methode succesvol te laten zijn.  

Portugees oorlogsschip

Portugees oorlogsschip/ Portuguese man o' war

Physalia physalis

30 cm tentakels tot 30 meter

Het Portugees oorlogsschip is een beruchte- en gevreesde kwal, net als de Portugese oorlogsschepen in de 16e eeuw waar hij naar genoemd is. De kwal zelf is niet heel erg groot, ongeveer 9 tot 35 cm, maar de tentakels kunnen tot wel 30 meter lang  worden!

Feitelijk is het Portugese oorlogsschip niet echt een kwal maar  een kolonie van honderden poliepen die samen het Portuguese oorlogsschip vormen. De poliepen waaruit een Portugees oorlogsschip bestaan leven samen onder een ‘gevulde blaas’ dat als zeil dienst doet. Dit zeil, kan met lucht gevuld worden als het dier aan de oppervlakte moet blijven, en kan bij gevaar leeglopen waardoor het dier onderduikt. Binnen die blaas heeft elk poliep een andere taak. Er zijn poliepen die  kleine vissen vangen met hun tentakels en daarna verlammen met  gif. Andere poliepen zorgen weer voor de voortplanting. Er bestaan zowel mannelijke als vrouwelijke dieren en de paring, waar weinig romantiek bij komt kijken, vindt voornamelijk plaats in de herfst, wanneer eieren en sperma van mannelijke en vrouwelijke organismen in het water worden uitgestoten.

een bevrucht eitje ontwikkelt zich daarna tot een larve die geleidelijk een nieuwe kolonie vormt. Dit gebeurt allemaal onder water totdat de blaas groot genoeg is en voldoende drijfvermogen heeft om op het water te drijven.

Een steek van het Portugees Oorlogsschip is niet per definitie dodelijk. Het gevaar zit hem meer in het feit dat het gif  ervoor kan zorgen dat de spieren van een mens verlamd kunnen raken. Als dat met de hartspier gebeurt, ontstaat een hartaanval. Ook loszittende tentakels en dode exemplaren die op de kust aanspoelen kunnen nog net zo giftig zijn als levende exemplaren.