Colorful birds                                       
kleurrijke vogeltjes

SuikerdiefjeBanana-quit

Coereba flaveola 
11 cm (4,5 in)

Het suikerdiefje is een schattig, klein (11cm) innemend vogeltje dat zo bij de eilanden hoort dat hij zelfs afgebeeld staat op het Curaçaose honderd gulden biljet.

Het suikerdiefje of Chibichibi zoals hij in het Papiaments genoemd wordt is brutaal, vrijpostig en tam en daarom vaak te vinden in de buurt van restaurants waar ze limonade en andere zoetigheid stelen, vandaar de naam "suikerdiefje".

Hun dunne kromme snavel is aangepast om nectar uit bloemen te halen, maar dit doet hij niet door voor een bloem te gaan hangen zoals een kolibrie, maar hij doorboort bloemen simpelweg vanaf de zijkant en neemt de nectar op zonder de plant te bestuiven. Verder eet hij fruit en af en toe kleine insecten.

Het mannetje bouwt het nest van grassen en bladeren. De binnenkant wordt bekleed met allerhande fijn materiaal. Na goedkeuring van het nest door het vrouwtje wordt er gepaard en zal deze zich in het nest terugtrekken. Het nest wordt tijdens de nestbouw bewaakt en fel verdedigd door het mannetje en deze blijft zo veel mogelijk vlak bij het nest. Na de legging (1 tot 3 eieren) mag moeder het echter zelf uitzoeken, met de verzorging bemoeit hij zich nauwelijks. Suikerdiefjes kunnen wel 4 nesten achter elkaar grootbrengen zolang de omstandigheden gunstig zijn (vochtig genoeg).

The Banana-quit is a cute, small (11 cm) captivating bird that is so part of the islands that it is even depicted on the Curaçao one hundred guilder bill.

The Banana-quit or Chibichibi as he is called in Papiamento is cheeky, brash and tame and therefore often found near restaurants where they steal lemonade and other sweets, hence the name "sugar thief".

Their thin curved bill is adapted to extract nectar from flowers, but it does not do this by hovering in front of a flower like a hummingbird, but simply pierces flowers from the side and takes the nectar without pollinating the plant. It also eats fruit and occasionally small insects.

The male builds the nest from grasses and leaves. The inside is lined with all kinds of fine material. After approval of the nest by the female, mating will take place and she will withdraw into the nest. The nest is guarded and fiercely defended during nest building by the male, who stays close to the nest as much as possible. However, after laying (1 to 3 eggs), mother can sort it out herself, he hardly interferes with the care. Sugar thieves can rear up to 4 nests in a row as long as the conditions are favorable (humid enough).

Safraanvink  Safron finch

Secalis Flaveola 

12 cm (5 in)

Deze schattige groen gele vogeltjes kom je hier regelmatig tegen, vooral in tuinen. Ze zijn helemaal niet schuw en meestal met z`n tweeën.
Hun koppie is geel met oranje, de vleugels en het staartje wat meer grijs groen en zijn lijfje geel groen. De mannetjes en vrouwtjes lijken erg op elkaar , maar de kleuren van de mannetjes zijn over het algemeen nog wat feller.
Ze eten vooral zaad, maar soms ook wel wat honing of fruit en nestelen in holen of onder daken van huizen. Daar legt het vrouwtje 2 tot 5 eieren.
Ze lijken monogaam omdat ze meestal met z`n tweeën zijn, maar de mannetjes paren meestal met twee vrouwtjes tijdens het broedseizoen.

You will regularly encounter these cute green-yellow birds here, especially in gardens. They are not shy at all and usually in pairs.
Their head is yellow with orange, the wings and tail a bit more gray-green and its body yellow-green. The males and females look very similar, but the colors of the males are generally a bit brighter.
They mainly eat seed, but sometimes also some honey or fruit and nest in burrows or under the roofs of houses. There the female lays 2 to 5 eggs.
They appear monogamous as they are usually paired up, but the males usually mate with two females during the breeding season.

Gele zanger

Yellow Warbler

Setophaga aestiva

13 cm (5 in)

Een kleine trekvogel uit Noord Amerika, die overwintert op de eilanden.  tegenkomen. Het mannetje is helder geel, met van onder wat bruine streepjes. Ze zijn makkelijk te verwarren met de safraanvink, maar ze hebben geen oranje petje en ook geen groen in hun verenkleed. Het vrouwtje is wat doffer en heeft minder duidelijke strepen. Ze komen hier in de tijd dat het in Noord Amerika koud is, van september tot april. Dan zoeken ze insecten in de mangrove. Maar ook in de tuinen is het een vaak geziene vogel.

Zoals de naam al aangeeft, kunnen ze prachtig zingen maar doen dat meer in hun broedgebied in Noord Amerika.

A small migratory bird from North America, wintering on the islands.  The male is bright yellow, with some brown stripes underneath. The female is a bit duller and has less clear stripes. They come here during the cold season in North America, from September to April. Then they look for insects in the mangrove. But it is also a frequently seen bird in the gardens.

As the name implies, they can sing beautifully but do so more in their breeding area in North America.

Elaenia

Tyrannidae

16 cm 6,5 in

Elaenia is een geslacht van zangvogels in de tirannenfamilie die voorkomt in Mexico, het Caribisch gebied en Midden- en Zuid-Amerika. Behalve met de stem is specifieke identificatie vaak moeilijk, omdat veel soorten erg op elkaar lijken.

Elaenia vliegenvangers zijn typisch bruinachtig, grijsachtig of olijfgroen boven en gebroken wit en/of lichtgeel op de buik, met een witte of lichtgele oogring van variabele sterkte en twee of drie vleugelstaven. Sommige soorten vertonen een kuif; vaak met een halfverborgen witte vlek/streep.

Alleen op Bonaire.

Elaenia is a genus of passerine birds in the tyrant family found in Mexico, the Caribbean, and Central and South America. Except by voice, specific identification is often difficult, as many species are very similar.

Elaenia flycatchers are typically brownish, grayish or olive green above and off white and/or pale yellow on the belly, with a white or pale yellow eye ring of variable strength and two or three wing bars. Some species display a crest; often with a semi-concealed white spot/stripe.