D O L P H I N S

Dolfijn Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Dolfijnen  Dolphins


Delphinidae 
250 cm (8 ft)

Dolfijnen leven vooral in de ondiepere gebieden van de zee. Ze eten vis en inktvis en staan bekent als zeer intelligente sociale dieren. 

In 2001 slaagde een dolfijn voor de spiegeltest, waarbij een dier voor een spiegel wordt geplaatst om te bepalen of het zijn spiegelbeeld herkent als zichzelf.  Het bewijs van zelfbewustzijn dat maar bij enkele andere dieren waargenomen is.

Uit onderzoek blijkt dat dolfijnen elkaar roepen met een karakteristiek fluitgeluidje, dat per dier verschillend is. De onderzoekers vergelijken dit met het gebruik van namen door mensen.

Mede door hun intelligentie zijn dolfijnen sociale dieren, die leven in groepen tot tientallen individuele dieren. Op plekken waar een grote hoeveelheid voedsel aanwezig is, kunnen groepen zich tijdelijk samenvoegen, om een supergroep te vormen; zulke groepen kunnen soms wel bestaan uit meer dan 1000 dolfijnen. Men vermoedt dat een combinatie van nieuwsgierigheid en het speelse karakter van de dolfijn ervoor zorgt dat ze veelvuldig contact hebben met andere diersoorten, waaronder de mens. Herhaaldelijk wordt waargenomen dat dolfijnen met boten mee zwemmen. 

De groepssamenstelling is niet vast; uitwisselingen met andere groepen komt vaak voor. Desondanks kunnen dolfijnen sterke sociale banden opbouwen; ze zullen bij gewonde of zieke individuen blijven, waarbij ze zelfs helpen met ademen door deze naar de oppervlakte te brengen wanneer dit nodig is. Dit altruïsme is tevens niet gelimiteerd tot hun eigen soort.  in Nieuw-Zeeland werd een dolfijn geobserveerd, terwijl hij een vrouwelijke dwergpotvis  en haar kalf uit ondiep water begeleidde, nadat ze verschillende keren waren gestrand. Dolfijnen hebben ook zwemmers beschermd tegen haaien door rondjes te zwemmen om de zwemmers of door de haaien weg te jagen.

Dolfijnen vertonen ook cultureel gedrag, iets waarvan men dacht dat dit alleen voorkwam bij de mens. Er werd ontdekt dat ze hun jongen leerden hoe ze gereedschappen moesten gebruiken. Ze bedekten hun snuit met sponzen om zich te beschermen onder het foerageren. Deze kennis werd meestal overgedragen van moeder op dochter. Dit is anders bij apen, waar kennis vaak wordt overgedragen op beide seksen. Het gebruiken van sponzen als snuitbescherming is dus aangeleerd gedrag. 

Dolfijnen kunnen ook agressief zijn naar elkaar. Hoe ouder een mannetjesdolfijn is, hoe groter de kans dat zijn lichaam onder de littekens van beten zit. Mannetjesdolfijnen reageren in omstandigheden van agressie op elkaar om waarschijnlijk dezelfde reden als de mens: onenigheden tussen vrienden en strijd om de vrouwtjes. Handelingen in agressiviteit kunnen zo intens worden dat getroffen dolfijnen soms verbannen worden als resultaat van een verloren gevecht. Ook komt het voor dat vrouwtjes tegen hun wil seksueel belaagd worden door enkele jonge mannetjes. Een soort groepsverkrachting zou je kunnen zeggen.

Dolphins mainly live in the shallower areas of the sea. They eat fish and squid and are known to be highly intelligent social animals.

In 2001, a dolphin passed the mirror test, in which an animal is placed in front of a mirror to determine whether it recognizes its reflection as itself. Evidence of self-awareness seen in few other animals.

Research shows that dolphins call each other with a characteristic whistle sound, which differs per animal. The researchers compare this with the use of names  by people.

Partly because of their intelligence, dolphins are social animals, living in groups of up to dozens of individual animals. In places where there is a large amount of food, groups can temporarily merge to form a supergroup; such groups can sometimes consist of more than 1000 dolphins. It is thought that a combination of curiosity and the playful nature of the dolphin ensures that they have frequent contact with other animal species, including humans. Dolphins are repeatedly observed swimming with boats.

The group composition is not fixed; exchanges with other groups is common. Despite this, dolphins can build strong social bonds; they will stay with injured or sick individuals, even assisting with breathing by bringing them to the surface when needed. This altruism is also not limited to their own kind. in New Zealand, a dolphin was observed escorting a female dwarf sperm whale and her calf out of shallow water after stranding several times. Dolphins have also protected swimmers from sharks by swimming in circles to scare the swimmers or the sharks away.

Dolphins also exhibit cultural behavior, something that was thought to only occur in humans. It was discovered that they were teaching their young how to use tools. They covered their snouts with sponges to protect themselves while foraging. This knowledge was usually passed on from mother to daughter. This is different in monkeys, where knowledge is often transferred to both sexes. Using sponges as muzzle protection is therefore learned behavior.

Dolphins can also be aggressive towards each other. The older a male dolphin is, the more likely his body will be scarred from bites. Male dolphins react to each other in conditions of aggression for probably the same reason as humans: disagreements between mates and competition for females. Acts of aggressiveness can become so intense that affected dolphins are sometimes banned as a result of a losing battle. It also happens that females are sexually assaulted against their will by some young males. A kind of gang rape you could say.