ALEN

Eels

Moray eels Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Murene 

Muraenidae 
max 2 meter 

Murenes zijn majesteitelijk, monsterlijk en vreemd tegelijk. Ze hebben een slangachtig uiterlijk een lelijke kop met scherpe tanden maar een bijzonder sierlijke manier van voortbewegen over het rif.

Hun ogen zijn klein en ze kunnen dan ook slecht zien. Ze vertrouwen vooral op hun reukvermogen. Behalve hun zichtbare tanden hebben ze ook nog een gebit in hun slokdarm. Hun buitenste kaken grijpen de prooi en daarna schieten de kaken uit hun keelholte naar voren en wordt het kansloze slachtoffer naar binnen getrokken. Murene komen voor tot op dieptes van wel 200 meter. Ze brengen de meeste tijd door in holtes of rotsspleten. Omdat ze geen schubben hebben, is hun huid is bedekt met beschermend slijm dat ook giftig kan zijn. De groene murene is eigenlijk bruin, maar door het gelige slijm dat hij uitscheid lijkt hij groen.

Grote soorten kunnen tot twee meter lang worden al zijn er verhalen van duikers die exemplaren gezien hebben van wel 3 meter lang.

Murene zijn vooral `s nachts actief en jagen dan soms zelfs samen met andere roofvissen. Af en toe nodigt een tandbaars een murene uit voor een gezamenlijke jachttocht. Bij het lokaliseren van een murene trekt de carnivoor de aandacht van zijn nieuwe partner met enkele snelle hoofdknikken. Ze vullen elkaar perfect aan: De murene kan door het rif kronkelen waardoor de kleine vissen zich daar niet kunnen verbergen en de tandbaars zweeft erboven, dus minstens één roofdier krijgt de maaltijd.

Moray eels

Muraenidae 
max 2 meter (80 in)

Moray eels are majestic, monstrous and strange at the same time. 

Their eyes are small and can therefore see poorly. They rely primarily on their sense of smell. In addition to their intention, they also have teeth in their esophagus. Their underlying jaws grab the prey and shoot the jaws forward from their pharynx and the hopeless victim is drawn in. Moray eels occur at depths of up to 200 meters. They spend most of their time in cavities of rock crevices. Because they do not have scales, their skin is covered with protected mucus that can also be poisonous. The green moray is actually brown, but the yellowish mucus it secretes makes it appear green.

Large species can grow up to two meters in length, although there are reports of divers seeing specimens as long as 3 meters.

Moray eels are mainly active at night and sometimes even together with other predatory fish. Occasional grouper for a natural hunting trip. When locating a moray eel, the carnivore grabs the attention of its new mate with some quick nods of the head. They complement each other perfectly: the moray eel can meander through the reef, the small fish cannot hide there and the grouper floats above it, so I

Garden eel  Buisaal Natuur Nature  koraal coral underwater coral reef koraalrif Duiken diving Snorkelen snorkeling Aruba Bonaire Curacao ABC eilanden Islands Nederlandse Antillen Dutch Antilles caribbean reef fish tropische vissen

Buisaal 

Congridae
36 cm (14 in)

Dit is een van de grappigste diertjes die je tegen kan komen tijdens het duiken of snorkelen. Deze dieren leven met hun achterlijf begraven in de zanderige zeebodem, terwijl de voorste lichaamsdelen omhoogsteken als gracieus bewegende bloemen. Bij bedreiging of verstoring zinken de dieren in de bodem, tot het gevaar geweken is. Het zijn planktoneters, die hun prooi uit het langsstromende water plukken.

Garden eel

Congridae
36 cm (14 in)

This is one of the funniest animals you can encounter while diving or snorkeling. These animals live with their abdomens buried in the sandy seabed, with the front parts of the body sticking up like gracefully moving flowers. When threatened or disturbed, the animals sink into the ground until the danger has passed. They are plankton eaters, who pluck their prey from the flowing water.

Puntstaart aal

Myrichthys breviceps
100 cm (3 ft)

Snake Eels lijken op slangen omdat ze vrijwel geen vinnen hebben.

Ze hebben diffuse, witte vlekken op een blauwgrijze rug en witte buik. De vlekken zijn klein op het hoofd, groter op het lichaam. Je komt ze regelmatig tegen op riffen en zeegrasvelden. Hoewel ze voornamelijk 's nachts jagen op kleine ongewervelde dieren, zie je ze ook overdag regelmatig, vaak in vrij ondiep water. Ze zijn niet bang voor mensen, maar als ze echt schrikken, kunnen ze zich met hun puntige snuiten en staarten makkelijk onder het zand graven.

 Sharptail snake eel

Myrichthys breviceps
100 cm (3 ft)

Snake Eels resemble snakes because they have virtually no fins.

They have diffuse, white spots on a blue-grey back and white belly. The spots are small on the head, larger on the body. You regularly encounter them on reefs and seagrass beds. Although they mainly prey on small invertebrates at night, you can see them regularly during the day, often in fairly shallow water. They are not afraid of people, but if they are really scared, they can easily dig themselves under the sand with their pointed snouts and tails.